Browsing by Author "Juthathip.Loj@bru.ac.th"

Sort by: Order: Results:

  • บัตรศิริมงคล, พิริยาภรณ์; โล้เจริญรัตน์, จุฑาทิพย์; เมฆหมอก, ภาคภูมิ; ยาทองไชย, วิไลรัตน์; ยาทองไชย, ชูศักดิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2566-02-15)
    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาออนโทโลยีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ที่สนับสนุนการสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายของนักท่องเที่ยว มีการดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) รวบรวมองค์ความรู้ 2) พัฒนาออนโทโลยี และ3) ...