บทความ (Articles)

 

Recent Submissions

  • thaichantararak, asoke (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2021-01-01)
    การวิจัยเชิงสำรวจ การรวบรวมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์รองรับการพัฒนา ฐานข้อมูลอิ ...
  • thaichantararak, asoke (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2021-04-01)
    การจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลดำเนินการเลือ ...
  • Thaichantararak, Asoke (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2015-05-01)
    การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิง ลึกนักวิชาการด้านโบราณคดี กลุ่มช่างผู้สร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงช่างที่เป็นตัวแทน กลุ่มประชากรตัวอย่างในการศึกษาวิจัยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ...