เอกสารแบบฟอร์ม

 

Recent Submissions

  • อาจารย์ นลินทพย์ พิมกลัด (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
  • อาจารย์ นลินทิพย์ พิมกลัด (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
  • นางสาว กมลชนก สมรูป; นางสาว จันทร์จิรา สมดัง; นางสาว ณัฐมน มาลัยโคตร; นางสาว พัชรินทร์ ชินรัตน์; นางสาว เพ็ญกวิน ดีรื่นรัมย์; นางสาว วริศรา งามนวล; นางสาว สุวิมล นันทวงศ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
  • อาจารย์ นลินทิพย์ พิมกลัด (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )
  • สาขาวิทยาการจัดการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, )