ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำาหรับระบบ การจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Show simple item record

dc.contributor.author วริษฐ์, กิตติ์ธนารุจน
dc.contributor.author แก้ว, นวลฉว
dc.contributor.author สุพรรณ, กาญจนสุธรรม
dc.contributor.author ชาวลิต, ศิลปทอง
dc.date.accessioned 2017-09-15T02:10:36Z
dc.date.available 2017-09-15T02:10:36Z
dc.date.issued 2014-07
dc.identifier.citation หน้า 50-74 en_US
dc.identifier.issn 1686-0101
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/1373
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำาหรับ ระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคารเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (BPCM System) และเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความ พึงพอใจการใช้โปรแกรม BPCM System ในพื้นที่เทศบาลตำาบลอิสาณ, องค์การ บริหารส่วนตำาบลชุมเห็ด อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และเทศบาลตำาบลห้วยแถลง อำาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งวิธีการศึกษาผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ โปรแกรม Map Server Minnesota เป็นแกนหลักในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และใช้โปรแกรม MySQL พัฒนาระบบการ จัดการฐานข้อมูล ในส่วนผู้ใช้งานของระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) กับไคลเอ็นต์ (Client) ได้ทำาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP เพื่อใช้ในการประมวลผลและ เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำาหรับระบบการจัดการ ใบอนุญาตควบคุมอาคารที่พัฒนาขึ้นมีจุดเด่น คือ 1) สามารถใช้งานได้กับองค์ปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และไม่มีฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถใช้งานได้ 2) การเลือกใช้โปรแกรมทั้งหมดเป็น Open Source เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถนำาไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 3) โปรแกรมฯ สามารถ (Digitize) ขอบเขตของอาคารหลังใหม่เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูล en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การประเมินประสิทธิภาพ, ความพึงพอใจ โปรแกรม BPCM System en_US
dc.title การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำาหรับระบบ การจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น en_US
dc.title.alternative The Study of Users’ Satisfaction towards Web Application Program for Building Permit Control Management System of Local Administrative Organization en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor - en_US
dc.journal.namejournal รมยสาร


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics