ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การจัดการแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

Show simple item record

dc.contributor.author ชลาวัล, วรรณทอง
dc.contributor.author สุพรรณี, ชะโลธร
dc.contributor.author จุมพล, วิเชียรศิลป์
dc.date.accessioned 2017-09-15T02:17:31Z
dc.date.available 2017-09-15T02:17:31Z
dc.date.issued 2014-07
dc.identifier.citation หน้า 175-189 en_US
dc.identifier.issn 1686-0101
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/1374
dc.description.abstract การจัดการแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น ใน การนำาเสนอฐานข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว และเสนอแนวทางการจัดการแหล่งท่อง เที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ สำาหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้วิธีการสำารวจข้อมูลแหล่ง ท่องเที่ยวและข้อมูลอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลร้านอาหาร โรงแรมและสถานีบริการ นำ้ามัน แล้ว สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นจากความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงการ ประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโปรแกรมและเสนอแนวทางการท่อง เที่ยวหรือจัดทำาเป็นแพ็กเกจทัวร์ ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจำานวน 22 แห่ง ข้อมูลร้านอาหารจำานวน 207 แห่ง โรงแรมจำานวน 95 แห่ง และสถานีบริการนำ้า มันจำานวน 252 แห่ง สำาหรับโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่นสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งาน ได้ทันที ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ได้อย่างอิสระ นอกจาก นี้ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการท่องเที่ยวหรือแพ็กเกจทัวร์ออกเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่ แพ็กเกจทัวร์ประเพณีแข่งเรืออำาเภอสตึก ถึงอนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แพ็ก เกจทัวร์งานแข่งว่าวอำาเภอห้วยราช ถึงอนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และแพ็ก เกจทัวร์อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งถึงเขื่อนลำานางรอง ผลการประเมินความพึง พอใจอยู่ในระดับดี en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject เว็บแอพพลิเคชั่น การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ en_US
dc.title การจัดการแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ en_US
dc.title.alternative Management of Tourist Attractions in Buriram Province with GeoinformationTechnology en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor - en_US
dc.journal.namejournal รมยสาร


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics