ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ประสิทธิภาพของวิธีการจำาแนกประเภท การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบควบคุมและไม่ควบคุม

Show simple item record

dc.contributor.author เอกลักษณ์, สลักคำ
dc.date.accessioned 2017-09-18T03:01:59Z
dc.date.available 2017-09-18T03:01:59Z
dc.date.issued 2015-05
dc.identifier.citation หน้า 75-86 en_US
dc.identifier.isbn 1686-0101
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2111
dc.description.abstract แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผน เพื่อบริหารและจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ในอดีตการจัดทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน อาศัยการแปลภาพถ่ายด้วยสายตา แต่ปัจจุบันมีการนําวิธีการประมวลผลข้อมูล ภาพถ่ายจากดาวเทียมไปใช้อย่างแพร่หลาย วิธีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวมีด้วยกัน หลายวิธี การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการจําแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยวิธีการจําแนกข้อมูลแบบควบคุมและไม่ควบคุมและทดสอบสอบประสิทธิภาพ ของวิธีการจําแนกประเภทข้อมูลแต่ละวิธี โดยทําการเปรียบเทียบผลการจําแนก ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยวิธีวิธีการจําแนกแบบจัดกลุ่มโดยเรียงลําดับ เทคนิค การวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันแบบทําซํ้า การประยุกต์ทฤษฎีฟัซซีเซต วิธีการจําแนกแบบระยะทางสั้นที่สุด วิธีการจําแนกแบบสี่เหลี่ยมคู่ขนาน วิธีการ จําแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดและวิธีโครงข่ายใยประสาทเทียม เทียบกับผลจาก การจําแนกที่ได้จากการตีความภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยสายตา ผลการวิจัย พบว่า ผลจากการจําแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีโครงข่ายใยประสาทเทียมมีความใกล้เคียงกับ ผลผลจากการจําแนกที่ได้จากการตีความภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยสายตามากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แคปปาเท่ากับ 0.27 en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การใช้ประโยชน์ที่ดิน, การจําแนกแบบควบคุม, การจําแนกแบบไม่ควบคุม en_US
dc.title ประสิทธิภาพของวิธีการจำาแนกประเภท การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบควบคุมและไม่ควบคุม en_US
dc.title.alternative The Effciency of Supervised and Unsupervised Land-use Classifcation en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor - en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics