ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาอำาเภอลำาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

Show simple item record

dc.contributor.author จุมพล, วิเชียรศิลป์
dc.contributor.author ณัฐพล, วงษ์รัมย์
dc.contributor.author ชลาวัล, วรรณทอง
dc.date.accessioned 2017-09-18T03:08:40Z
dc.date.available 2017-09-18T03:08:40Z
dc.date.issued 2015-05
dc.identifier.citation ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2558 หน้า 19-32 en_US
dc.identifier.isbn 1686-0101
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2115
dc.description.abstract งานวิจัยการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสม ต่อการฝังกลบขยะมูลฝอย กรณีศึกษา : อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอยของอําเภอ ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนในท้องถิ่นต่อพื้นที่ ฝังกลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่ในเขตอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วิธีดําเนินการวิจัย โดยการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านชีวกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งมี 10 ปัจจัย ได้แก่ โบราณสถาน แหล่งนํ้าผิวดิน ชุมชน ถนนสายหลัก การใช้ ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะของดิน ระดับนํ้าใต้ดิน บ่อนํ้าบาดาล และพื้นที่เสี่ยงนํ้าท่วม โดยใช้กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ หรือ Analytic Hierarchical Process (AHP) ในการเปรียบเทียบนํ้าหนักของปัจจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ 4 คน เนื่องจากปัจจัย แต่ละประเภทมีอิทธิพลต่อพื้นที่เหมาะสมไม่เท่ากัน แบ่งพื้นที่เหมาะสมได้เป็น 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และ ไม่เหมาะสม ผลการวิจัยพบว่า พื้นที่ที่เหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยในอําเภอ ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ 54.302 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ33,938.868 ไร่ และประชากรที่ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วย ให้มีการสร้างพื้นที่ฝังกลบขยะมากที่สุด จํานวน 1 แห่งจากทั้งหมด 4 แห่งได้แก่ บริเวณ ตําบลหนองบัวโคก พิกัด 271254E 1658041N ซึ่ง มีพื้นที่ 4.25 ตารางกิโลเมตร ห่างจากเทศบาลตําบลลำปลายมาศประมาณ 7 กิโลเมตร en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject พื้นที่เหมาะสมต่อการฝังกลบขยะ มูลฝอย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระบวนการลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์ en_US
dc.title การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาอำาเภอลำาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย en_US
dc.title.alternative Application of Geographic Information System on Sanitary Landfll Site Selection: A Case Study of Lam Plai Mat District, Buriram Province en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor - en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics