ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Recent Submissions

 • จิรัชญา, ฉิมมา; มนธิกานต์, ดียื่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดโ ดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด บ้านตลาดควาย ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ เช่น ...
 • ทรงปัญญา, ทองดี; ณัฐพล, ตลับทอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานระบบระบบแอพพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษาร้านซัมหมิงสุกี้โบราณ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์ให้กับร้านซัมหมิงสุกี้โบรา ณและเพื่อประเมินความพึงพอใจของคนที่เข้ามาใช้สื่อประชาสัมพัน ...
 • บุณฑริกา, เชษรัมย์; สุนิตา, พรามนาค (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงาน ระบบร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้านผ้าไหมพิชญาภา มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์ โครงงานนี้ได้ทำการพัฒนาระบบของเว็บไซค์ร้านค้าออนไลน์ร้านผ้าไหมพิชญาภาและได้มีการสำรวจความ พึงพอใจจากกลุ่มตัวอ ...
 • ปนัดดา, บุญมี; สุวิช, อาจยาเมือง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านลูกเต๋า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์และเพื่อประเมินความพึ่ง พอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ โครงงานนี้ได้จัดทำระบบบริหารจัดกา ...
 • วิลัยรัตน์, โยราช; กฤษฎา, พรมประโคน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  ร้านอุปกรณ์การเกษตรนานาแมชชีนที่มีการขายสินค้าการเกษตรอุปกรณ์การเกษตรที่มีอยู่หลากหลายแต่ ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการเพร าะว่าเกษตรกรไม่มีเวลามาที่ร้านหรือมาที่ร้า ...
 • ชานนท์, โภคทรัพย์; ณัฐทมน, กิ่งแก้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านเสื้อFrem Shop มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา เนื่องจากทางร้านมีเฉพาะกลุ่มลูกค้าเพียงแค่บางส่วน ผู้ประกอบการจึงต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น โดยจะต้องทำการโฆษณาประชาสั ...
 • กิตติกร, พวงไธสง; ธนาวุฒิ, สุขโน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงาน ระบบบริหารจัดการการขายสินค้ากรณีศึกษาร้านฟลุ้ค & เฟรช มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการขายสินค้ากรณีศึกษาร้านฟลุ้ค & เฟรช สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงงานนี้ได้จั ...
 • จารุวิทย์, สุทธิประภา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านHope Clothing มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์และเพื่อประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการ ร้านค้าออนไลน์ โครงงานนี้ได้จัดทำระบบระบบ ...
 • สิริวิมล, ปะกะตัง; วริษา, สิงหนุต (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงาน ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษา ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนรัง- บรูพา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ โครงงานนี้ได้จัดทำระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์และได้มีการสำรวจความพึงพอใจ ...
 • ธนกฤต, ภัณฑประทีป; สนธยา, สุริยวงค์ชมภู (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  ในปัจจุบันเนื่องจากในชุมชนบ้านเขว้า ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา มีนักท่องเที่ยวมากขึ้นทำให้คนในชุมชนได้ทำการคิดผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหา เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์มากกว่าความต้องการซึ่ง ...
 • มินตรา, หุ่นเมืองปัก; นฤเดช, สนทนา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  สวนคุณย่าที่มีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษที่หลากหลายแต่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการนำเอ าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ พบว่าโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่มากในการบริหารจัดการ เพราะว่าเกษตรกร ...
 • ภคพงษ์, ประจันบาล; กาญจนา, ชาตาสุ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  ปัจจุบัน E-commerce มีบทบาทกับชีวิตของเราเป็นอย่างมาก การทำธุรกิจส่วนใหญ่จึงใช้อินเตอร์เน็ตในการโฆษณา ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งถึงกันได้ทั่วทุกมุมโลกด้วย Social Media Marketing ที่มีต้นทุนต่ำ และใช้เวลาไม่นาน ผู้บริโภ ...
 • ศิริพร, นาศพัฒน์; อาภาวรรณ, ไชยขันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงาน ระบบขายเห็ดออนไลน์กรณีศึกษา“ฟาร์มเห็ด บ้านแคนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการ พัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ด บ้านแคนเจริญ ...
 • เพ็ญนภา, นะราชรัมย์; วชิรา, จิรพันธ์พิเชษฐ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงาน ระบบขายสินค้าแปรรูปผ้าซิ่นตีนแดงออนไลน์บ้านเมืองน้อยอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบขายสินค้าแปรรูปผ้าซิ่นตีนแดงออนไลน์บ้านเมืองน้อยอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงงานนี้ได้จัดทำระบบ ...
 • พิชญาพร, แตะอินทร์รัมย์; อัญชลีชา, ดำเดช (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานระบบขายของออนไลน์ของร้านแม่อรปลาทูนึ่ง สู่การพาณิชย์เชิงธุรกิจแบบเต็มรูปแบบ โดยที่มาผู้คนจะทำการค้าขายโดยการลงตลาดซึ่งจะเป็นกลุ่มคนในระดับกลางและพนักงานระดับล่าง ที่เงินเดือนไม่พอใช้จ่าย โดยทำการค้าขายในส่วนที่ ...
 • จิตกัญญา, หลอมนาค; เขมินทรา, สมฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ ...
 • ฐาปนา, กาญจนะ; พิมพ์ลดา, คิดดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  วัตถุประสงค์ของการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้เพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายหนังสือมือออนไลน์มือ 2 Book2Sale โดยใช้ Wordpress เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา และได้ประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อ Wordpress เป็นสื่อตัวกลางกระจายข่าวสารจ ...
 • จินตนา, พิมพาเรียน; อัจฉริยากรณ์, ศรีคุณ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  การศึกษาการทำวิจัยเรื่อง ระบบขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) เป็นระบบขายและซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวก เนื่องจากการผลิตหนังสือเป็นเล่มๆนั้นมีต้นทุนสูง การจัดจำหน่ายค่อนข้างยุ่งยาก ผู้วิจัยมีจุดประสงค์ ข้อ ...
 • อัษฎาวุธ, มาประจวบ; ตุลาการ, ประโมณะกัง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ร้านกิมไซ ไบค์เซอร์วิสและเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ในระบบบริหารจัดการระบบขายอะไหล่จักรยานยนต์ ร้าน กิมไซ ไบค์เซอร์วิส ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ...
 • นิรมล, อาพรรณพงษ์; อัมพิกา, ประจันบาล (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนี้เพื่อเป็นการบริหารเว็บไซต์ระบบการจัดการร้านหมอยา ตามวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายยา (เวชภัณฑ์) ของร้านหมอยา เพื่อประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบ ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

Statistics

RSS Feeds