ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "ผศ.วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "ผศ.วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์"

Sort by: Order: Results:

 • ทวีลาภ, เสาร์ประโคน; บารมี, หรีกประโคน; จักรมงคล, แป้นประโคน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ในการจัดทำโครงงานภาคนิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและสร้างชุดควบคุมตู้ฟักไข่ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และเพื่อศึกษาชุดควบคุมตู้ฟักไข่ เครื่องมือในการจัดทำโครงงานภาคนิพนธ์ ประกอบไปด้วยชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ...
 • จิณพรต, ติมอนรัมย์; วิทยา, ก่อแก้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  โครงงานภาคนิพนธ์เรื่องรถเข็นสำหรับคนพิการควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ วงจรลดแรงดันไฟและรีเลย์เป็นตัวขับมอเตอร์ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบ โดยใช้จอยสติ๊ ...
 • นรากร, มุเนืองรัมย์; เริงณรงค์, ศรีสมพร; วุฒิพงษ์, มาลี; อิสระ, พุทธเสน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  โครงงานภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นและตรวจจับวัตถุ เครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงงานภาคนิพนธ์ประกอบไปด้วย ล้อรถแข่ง เซอร์โวมอเตอร์ บอร์ด Arduino Mega2560 บอร์ดควบคุมมอเตอร์ สวิตซ์ชิ่ง 5V ...
 • วัชรพงษ์, ขวาป้องใต้; ปัทมวรรณ, พรมมา; สุนทร, ดวงดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ในการจัดทำภาคนิพนธ์ เรื่องเครื่องส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย โดยอาศัยหลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่ ...
 • ธนพนธ์, วงค์จันทร์; วสันต์, จันทนุน; สันติ, จันทะสอน; ทิวากร, ปังเคทัง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ในการจัดทำโคงงานภาคนิพนธ์เรื่อง เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาถึงส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ และลักษระการทำงานของวงจรควบคุมเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ
 • วุฒิพงษ์, วงศา; อดิเรก, เตศิริ; อนุชา, เทียงปา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  โครงงานภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเรือเก็บขยะควบคุมด้วยคลื่น ความถี่วิทยุ และศึกษาเกี่ยวกับเครื่องรับ-เครื่องส่งวิทยุ โดยเรือเก็บขยะควบคุมด้วยคลื่นความถี่วิทยุ มีการใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account