ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project)

วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project)

 

Recent Submissions

 • ธีระพงษ์, จอนดอน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดบูชาพระพุทธรูปโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสาโรมัน เป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดบูชพระพุทธรูป สำหรับจัดโต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ ตามอาคารบ้านเรือน สำนักงานร้านค้ ...
 • กาญจนา, หาญกล้า (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  จากการศึกษาทดลองการนำเคลือบหินบะซอลต์ที่ได้ผลดีแล้วมาเป็นมาเป็นเคลือบพื้นในการพัฒนาเคลือบลายหนังงู อัตราส่วนผสมของหินบะซอลต์ 60 % โปแตสเฟลด์สปาร์ 30 % ดินดำ 10 % ทั้งหมด 16 สูตร โดยทดลอง พัฒนาเคลือบ ชุบเคลือบกับเคลือบขาว ...
 • สุรชัย, เจริญไข (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟข้างเตียงนอน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากลายไทยดอกพุดตาน ผสมกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้าไปในตัวของผลิตภัณฑ์โคมไฟข้างเตียงนอน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยชิ้นงานที่ทำก ...
 • ปริศนา, ดวงจันทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ในการทำวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารขนาดกลางโดย ได้แรงบันดาลใจจากลวดลายดอกราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลนามและอาถรรพ์ต้นไม้ชัยพฤกษ์เคยใช้พิธีสำคัญๆ มีความอ่อนช้อย สง่างาม ...
 • วสันต์, โฉมใส (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  การศึกษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์แจกันเซรามิกส์ร่วมสมัยโดยได้รับแรงบันดาลใจจากทฤษฎีการออกแบบ เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อนำผลิตภัณฑ์ทางเซรามิกส์ที่เน้นความเป็นแจกันร่วมสมัยเป็นการออกแบบแจกันร่วมสมัยที่แสดงให้เห็นถึงการออกแบบของแต่ ...
 • วิษณุ, กุลสิงห์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  การศึกษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชุดสปาโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากลวดลายหน้ากระดานบนฐานปราสาทพนมรุ้ง เป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชุดสปา สำหรับใช้ใน โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ...
 • อำนาจ, ปลดรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเรื่องการพัฒนาเนื้อดินรากุ และเคลือบรากุ เพื่อใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเดินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จากการวิจัยครั้งนี้ ...
 • หนูจีน, มูลสูงเนิน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  จากการศึกษาวิจัยทดลองเคลือบสีแดงของทองแดงโดยใช้คอปเปอร์ออกไซด์เป็นตัวให้สี นำมาหาอัตราส่วนในการทำเคลือบสีแดงของทองแดง โดยใช้วัตถุดิบ เฟลด์สปาร์ แคลเซียมคาร์บอเนต แบเรียมคาร์บอเนต ดินขาว ควอตซ์ ซิงค์ออกไซด์ ...
 • จิตติพัฒน์, เจริญชนม์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  การศึกษาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางจัดสวนในแนวตั้ง ใช้เวลาส่วนหนึ่งในการศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระถางจัดสวน รูปทรงของเรขาคณิตความทันสมัยของลวดลายกับชิ้นงานตามสไตล์โมเดิร์นที่มี เพื่อนำมาพัฒนาสร้างสรรค์ก ...
 • มาริสา, ชุบรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  จากการทดลองออกแบบและการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยการเขียนสีใต้เคลือบจากลวดลายผ้าไหมบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบ สี ลวดลายของผ้าไหมบุรีรัมย์ 2. ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

Statistics

RSS Feeds