บทความ (Articles)

 

Recent Submissions

 • Nattapong Mali-ngam, Mali-ngam; Sombat, Prajonsant; Sudarat, Peenapa (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563-06)
  The purposes of this research were to study (1) the state of house renovation and (2) the house lifting local wisdom of technicians in Buri Ram province. The qualitative study was used by investigating six groups of ...
 • ประจญศานต์, สมบัติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563)
  วิมานแท่นเป็นรูปแบบหนึ่งของงานเครื่องแขวนไทยดอกไม้สด อันเกิดจากการร้อยดอกไม้สดเป็นเส้นสายและประกอบเข้าเป็นรูปร่างหรือรูปทรง เพื่อใช้แขวนตกแต่งสถานที่ ผู้ออกแบบมีแรงบันดาลใจในการแปรเปลี่ยนองค์ประกอบสู่การสร้างสรรค์ลายมัดหมี่ ...
 • ประจญศานต์, สมบัติ; ประจญศานต์, สมบัติ; ประจญศานต์, สมบัติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563)
  การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการมีเป้าหมายคือความยั่งยืนของชุมชนที่สมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความผาสุกทางสังคม สมดุลระหว่างชุมชนเจ้าบ้านและผู้มาเยือน ทั้งประเด็นความต้องการ-ความพอเพียง ...
 • ประจญศานต์, สมบัติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีคุณค่าในชุมชนท้องถิ่น จำนวน 169 ชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และจัดทำฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น วิธีการดำเนินการวิจัยได้ทำการสำรวจภาคสนามประกอบการสัมภาษณ์เจ้าข ...
 • ประจญศานต์, สมบัติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563-03-24)
  จังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งที่มีภูมิปัญญาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผลิตเป็นผ้าทอมือที่มีคุณภาพโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังมีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคที่ตัดส ...
 • สมบัติ ประจญศานต์; วิสาข์ แฝงเวียง; ปิยชนม์ สังข์ศักดา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-06-12)
  บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายสถานภาพผลงานวิชาการการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผ่านการศึกษาจากตัวอย่างผลงานวิชาการที่มีการเผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2533-2561 จํานวน ...
 • สมบัติ ประจญศานต์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-03-17)
  บทคัดย่อ ก้านขด เป็นลายจำหลักที่สำคัญ บนเสาติดกับผนังและหน้าบันของปราสาทขอม ตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 13 ถึงพุทธศตวรรษที่ 18 นับแต่ศิลปะพระโค บาแค็ง คลัง บาปวน นครวัด และบายน บรรพชนได้ออกแบบสร้างสรรค์โดยการแปรเปลี่ยนอ ...
 • สมบัติ ประจญศานต์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-03-17)
  บทคัดย่อ เครื่องแขวนไทยดอกไม้สด เป็นงานประณตีศลิป์ที่ส าคญัของไทยอันเกิดจากการร้อยดอกไมส้ดเป็นเสน้สายประกอบเข้าเป็น รูปร่างหรือรูปทรง เพื่อใช้แขวนตกแต่งสถานที่ ผู้ออกแบบมีแรงบันดาลใจในการแปรเปลี่ยนองค์ประกอบสู่การสร้างสรรค์ลาย ...
 • สมบัติ ประจญศานต์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-06-29)
  บทคัดย่อ งานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือโดยใช้วัสดุหนังร่วมกับไหมมัดหมี่ที่การผสานสีระหว่างไหมเส้นยืนกับไหมเส้นพุ่งสีต่างสีกันให้ผลต่างจากการผสมสี ทำให้ค่าความจัดของสี น้ำหนักของสี และทำให้ความเป็นสีเปลี่ยนไป ...
 • สมบัติ ประจญศานต์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560-06-17)
  บทคัดย่อ บทความนมี้ วี ตั ถปุ ระสงคเ์พอื่ วเิคราะหก์ ารก�าหนดขนาดพนื้ทสี่งัฆกรรมตามพทุธบญัญตัิ โดยศกึษาขอ้มลูสดัสว่นของภกิษสุงฆ์ ที่ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 พบว่า พื้นที่นั่งมีขนาดกว้าง 1,300 มิลลิเมตร ความยาว 1,067.5 มิ ...
 • สมบัติ ประจญศานต์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560-06-17)
  บทคัดย่อ ผงั พนื้ ของปราสาทขอม ถอืเปน็ภาพสญัลกัษณส์ากลสอื่แสดงแบบทางสถาปตัยกรรมดว้ยการตดัในแนวราบท�าเหน็ถงึแนวผนงั ขอบเขตของตัวอาคารปราสาทขอมท่ีมีพัฒนาการตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 -18 ตั้งอยู่ในภูมิภาคอินโดจีน และยังไม่เคย ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

Statistics

RSS Feeds