บทความ (Articles)

 

Recent Submissions

  • อัษฎางค์ รอไธสง, วิชัย เกษอรุณศรี, สินีนาถ รามฤทธิ์; อัษฎางค์ รอไธสง, วิชัย เกษอรุณศรี, สินีนาฎ รามฤทธิ์; อัษฎางค์ รอไธสง, วิชัย เกษอรุณศรี, สินีนาฎ รามฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2017-11-26)
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาบริบทและการผลิตงานทอเสื่อกก ของกลุ่มตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2.เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งบ้าน จากวัสดุทอเสื่อกก ...