หนังสือ (Books)

 

Recent Submissions

  • วินิรณี ทัศนะเทพ; พัชรี ถุงแก้ว; คำจันทร์ ร่มเย็น; สุทิศา โขงรัมย์; ชนิสรา ไกรสีห์; ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน; นิยม ขุนรองรัมย์; ศิริภิญญา ตระกูลรัมย์; รสสุคนธ์ ธัญถนอม (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2021-03-31)
  • วินิรณี ทัศนะเทพ; พัชรี ถุงแก้ว; คำจันทร์ ร่มเย็น; สุทิศา โขงรัมย์; ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558-01-01)
  • กุลวรรณ วิทยาวงศรุจิ; วินิรณี ทัศนะเทพ; พัชรี ถุงแก้ว; ชนิสรา ไกรสีห์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)