Search

Browse

My Account

Discover

  • Author

    • กนกวรรณ, ประกอบศรี (2)
  • Subject

    • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร โดยใช้แบบฝึกทักษะและเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (2)
    • ... View More
  • Date Issued

  • Has File(s)