ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วมจากผลประเมินในรายวิชา “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

Show simple item record

dc.contributor.author จันผกา, บัวลอย
dc.contributor.author จันทร์นวล, ปฏิมา
dc.contributor.author ทัพสุริย์, สุภาวรัตน์
dc.contributor.author จันทร์นวล, เก่ง
dc.date.accessioned 2024-03-07T10:32:31Z
dc.date.available 2024-03-07T10:32:31Z
dc.date.issued 2567-03-03
dc.identifier.citation - en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/8756
dc.description.abstract วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ คือ ศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วมจากผลประเมินในรายวิชา “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการประเมินเจตคติต่อบทเรียนจาก 15 คำถาม และการประเมินการจัดการสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 25 คำถาม ผลการประเมิน พบว่า หัวข้อที่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าร้อยละ 52.9 ประเมินว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ คือ ‘พลังงาน’ ในขณะที่นักศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชนร้อยละ 85.7 ประเมินให้หัวข้อ ‘สารเคมีในเครื่องสำอาง’ หัวข้อที่กิจกรรมมีความสนุกสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าร้อยละ 52.9 คือ ‘คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า’ และ ‘สารอาหาร สลากอาหาร และยา’ แตกต่างจากนักศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชนที่ประเมินว่าหัวข้อ ‘สารเคมีในเครื่องสำอาง’ มีความสนุกในการทำกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 71.4 โดยนักศึกษาทั้งสองสาขาประเมินว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันน้อย คือ ‘อัตราส่วน ร้อยละ’ คิดเป็นร้อยละ 41.2 และ 64.3 ตามลำดับ en_US
dc.description.abstract The aim of this research is to investigate the attitudes in active-learning provided on "Science for Quality of Life" course. The first-year students of Electrical Engineering Technology program in Faculty of Industrial Technology, and Mass Communication program in Faculty of Management Science at Buriram Rajabhat University, registered in second semester, answered a questionnaire. Data was collected from 15 questions for assessed the attitude on each chapter and 25 questions for assessed the active-based learning in this course. The results show that active-based learning impacted on students’ attitude. ‘energy’ is the chapter can used in everyday life, from assessed of 52.9 % students of Electrical Engineering Technology program. In the other hand, 85.7% students of Mass Communication represented in ‘cosmetics chemistry’. In terms of enjoyable activities, 52.9 % students of Electrical Engineering Technology interested in ‘electromagnetic waves’ and ‘nutrition, food label and medicine’ but 71.4 % students of Mass Communication interested in ‘cosmetics chemistry’. However, the lowest interested chapter for both group’ students was ‘ratios and percentages’ that was found at percentage of 41.2 and 64.3, respectively. en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject เจตคติ วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม en_US
dc.subject Attitude, Science for Quality of Life, Active-based Learning en_US
dc.title ศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วมจากผลประเมินในรายวิชา “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” en_US
dc.type Research en_US
dc.contributor.emailauthor bualoy.ch@bru.ac.th en_US
dc.contributor.emailauthor patima.ch@bru.ac.th en_US
dc.contributor.emailauthor suphawarat.pl@bru.ac.th en_US
dc.contributor.emailauthor keng.ch@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics