ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

รายงานการวิจัย (Research reports)

รายงานการวิจัย (Research reports)

 

Recent Submissions

 • - 
  Yenphech, Chaleomkiet (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2019-11-01)
  This study is dedicated to the research of Language Learning Strategies (LLS), utilized by a group of Cambodian undergraduate learners in an ESL context. The rationale for the study is to show a pronounced lack of research ...
 • Yenphech, Chaleomkiet (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018-12)
  The purposes of this research were to investigate the trends and approaches of the English language teaching that may emerge in the next decade (2017-2027) in a number of dimensions. These include internal and external ...
 • สุธามาศ, คชรัตน์; พุทธชาด, ลิ้มศิริเรืองไร (สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2014)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ ...