ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing by Author "กนกอร, คําผุย"

Browsing by Author "กนกอร, คําผุย"

Sort by: Order: Results:

  • กนกอร, คําผุย; วิจิตร, เชาววันกลาง; พรพิมล, สุขาภิรมย; พัชรินทร, นะวะสิมมา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2016-11-24)
    งานวิจัย มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอรมใน อาหารประเภทยําและเปรียบเทียบหารอยละการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอรมในอาหาร ประเภทยําโดยการเก็บตัวอยางยําแตละประเภทคือ ยําทะเล ยําหมูยอ ...
  • กัญญวรา, อิโนเซะ; 1 สุพัตรา, ระวิโรจน; วิจิตร, เชาววันกลาง; กนกอร, คําผุย (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2016-11-24)
    การวิจัยนี้เปนการวิเคราะหหาเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอรมในน้ําแข็งที่จําหนายในรานคา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอรม ในน้ําแข็งบด และเปรียบเทียบการปนเปอนของเชื้อ ...