Browsing by Author "Vrgrammy_kk@hotmail.com"

Sort by: Order: Results:

  • ชาคำไฮ, เชาวฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560-01-01)
    การวิจัยเรื่อง การบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ : กรณีศึกษา คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษาเทคนิคการบรรเล ...
  • มะเสน, อิทธิพล (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-01-01)
    ปัจจุบันกระแสความนิยมของหมอลำามี จำานวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหมอลำาหมู่หรือ หมอลำาเรื่องต่อกลอนที่มีการนำาเสนอวัฒนธรรมที่ หลากหลายและเข้าถึงผู้คนทุกวัย ถึงแม้ว่าหมอลำา หมู่จะเป็นการพาณิชย์ด้านวัฒนธรรมแต่การรักษา มรดก ...