Browsing by Author "daw_dstar@hotmail.com"

Sort by: Order: Results:

  • รอดจากเข็ญ, นางสาวรุ่งนภา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2019-01-08)
    ชิ้นงานรายวิชา การออกแบบและการสร้างเว็บไซด์ของนางสาวรุ่งนภา รอดจากเข็ญ
  • รอดจากเข็ญ, นางสาวรุ่งนภา; รอดจากเข็ญ, นางสาวรุ่งนภา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2019-01-08)
    โปสเตอร์รวมชิ้นงานของนางสาวรุ่งนภา รอดจากเข็ญ
  • รอดจากเข็ญ, นางสาวรุ่งนภา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2019-01-08)
    คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electrinic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจ เป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ โดยคุณสมบัติที่สำคัญของคอมพิวเต ...