ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สำาหรับเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author จิรายุฑ, ประเสริฐศร
dc.contributor.author คชากฤษ, เหลี่ยมไธสง
dc.date.accessioned 2017-09-14T06:23:34Z
dc.date.available 2017-09-14T06:23:34Z
dc.date.issued 2014-01
dc.identifier.citation ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 en_US
dc.identifier.issn 1686-0101
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/1301
dc.description.abstract วัฒนธรรมเป็นพื้นฐานแห่งอารยธรรม ของมนุษยชาติ เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็น แบบแผนประพฤติ ปฏิบัติและการแสดงออกซึ่ง ความรู้สึกนึกคิด ในสถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกใน สังคมเดียวกันสามารถเข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับและ ใช้ปฏิบัติร่วมกัน อันจะนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของคนในสังคมนั้น ๆ (สำานักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ, 2535 : 45) วัฒนธรรมไม่ได้หยุด นิ่ง แต่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและเกี่ยวพันกับ ปัจจัยภายในและภายนอกที่เข้ามากระทบ ดังนั้น วัฒนธรรมอาจเหมาะสมกับยุคสมัยหนึ่ง แต่อาจไม่ สอดคล้องกับการดำาเนินชีวิตของคนในอีกยุคหนึ่ง แต่ไม่ถึงกับละทิ้งวัฒนธรรมเดิมอย่างสิ้นเชิงเพราะ รากเหง้าของวัฒนธรรมไทย ได้สั่งสมให้สอดคล้อง กับสังคมไทยมาช้านาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้นอาจเป็นผลมาจากลักษณะบางอย่างที่ไม่ตอบ สนองความต้องการของสมาชิกในยุคนั้น จึงได้นำาVol.12 No.1 (January - July) 2014 ROMMAYASAN 45 วัฒนธรรมบางอย่างจากต่างชาติมาใช้ทดแทนบ้าง ดังนั้นควรมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเอาไว้ เพราะ หากไม่อนุรักษ์ไว้แล้ววัฒนธรรมของสังคมอื่นจะเข้า มาครอบงำาและอาจตกเป็นเมืองขึ้นทางวัฒนธรรม ของสังคมอื่นไป (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ2551: 54) en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สำาหรับเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Development of the Local Arts and Culture Multimedia for Buri Ram juvenile en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor - en_US
dc.journal.namejournal รมยสาร


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics