Filter by: Subject

Results Per Page:

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของหนอนตายหยากซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิลต้านเพลี้ยแป้งของมันสำปะหลัง (1)
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (1)
การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชุมชนโดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านตราดตวน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (1)
การสำรวจความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของจังหวัดบุรีรัมย์ (1)
การสำรวจความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของจังหวัดสุรินทร์ (1)
การเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองโดยการประยุกต์เป็นอาหารเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (1)
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านลิ่มทองเพื่อการอนุรักษ์ พันธุ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ (1)
การใช้และความต้องการสารสนเทศจากสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (1)
วัฒนธรรมผ้าทอ (1)
วัฒนธรรมผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร (1)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account