ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project)

วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project)

 

Recent Submissions

  • ณัฐพล แสนคำ, ปาริณา ลีประโคน; พิชชา จอมรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2020-11-11)
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการพัฒนาการปล่อยสินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน 2) เพื่อพัฒนาระบบงานกองทุนหมู่บ้าน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการพัฒนาการปล่อยสินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน ...