ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อช่วยบริหารทรัพยากรอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author ณัฐวุฒิ, ทะนันไธสง
dc.date.accessioned 2017-09-18T03:34:14Z
dc.date.available 2017-09-18T03:34:14Z
dc.date.issued 2015-05
dc.identifier.citation ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2558 หน้า 133-148 en_US
dc.identifier.isbn 1686-0101
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2124
dc.description.abstract การวิจัยเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วย บริหารทรัพยากรอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลภาพจากดาวเทียม ฐานข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์อาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และสร้างแบบจําลองรูปทรง 3 มิติ อาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นการประยุกต์ใช้ระบบ ภูมิสารสนเทศ โดย ใช้ภาพจากดาวเทียม Quickbird 2 ถ่ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ด้วย กระบวนการจําแนกด้วยสายตา จากนั้นทําการสํารวจข้อมูลกายภาพ นําเข้าข้อมูล เชิงพื้นที่และข้อมูล เชิงคุณลักษณะ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคาร ความ กว้างยาวอาคาร อายุการใช้งานอาคาร ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบทําความเย็น ภายในอาคาร และระบบขนส่งในแนวดิ่ง เมื่อจัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เรียบร้อย จึงจําลองอาคารและสภาพแวดล้อมในรูปทรง 3 มิติ ผลการศึกษาสามารถนําฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้เพื่อ บริหารจัดการทรัพยากรอาคารทั้งการซ่อมบํารุงและการติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ของมหาวิทยาลัย เช่น ตําแหน่งหัวจ่ายนํ้าดับเพลิง ทางระบายนํ้า ไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง ระบบท่อประปา รวมไปถึงการวางแผนในการสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค นับเป็นการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่แบบ 2 มิติและข้อมูลแบบ 3 มิติ เพื่อใช้เป็นสื่อ ประกอบในการวางแผนและตัดสินใจได้เป็นอย่างด en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การบริหารทรัพยากรอาคาร,การใช้ที่ดิน en_US
dc.title การพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อช่วยบริหารทรัพยากรอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Development of Geographic Information System Database for facility management and Land Use at Buriram Rajabhat University en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor - en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics