ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

Show simple item record

dc.contributor.author นางสาวณปภัช วรรณตรง
dc.date.accessioned 2017-09-26T08:47:01Z
dc.date.available 2017-09-26T08:47:01Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2401
dc.description.abstract ปัจจุบันได้มีซอฟต์แวร์สาเร็จรูปจานวนมากที่ใช้ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ใช้งานง่ายขึ้น โปรแกรมหนึ่งซึ่งเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจในปัจจุบัน คือ Moodle ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภทระบบจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลน์ทาให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียนที่ผู้สอนกับผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาจานวน1ห้องที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่าระบบการเรียนการสอนออนไลน์ช่วยทาให้นักศึกษามีประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้น และสะดวกต่อการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดยผู้ประเมินผลมีความคิดเห็นต่อระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คาสาคัญ: Moodle,ระบบการเรียนการสอนออนไลน์,รายวิชา0002701 en_US
dc.description.sponsorship Faculty of Science Buriram Rajabhat University en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject Moodle en_US
dc.title ระบบการเรียนการสอนออนไลน์บน Moodle ของรายวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต en_US
dc.title.alternative E-Learning of Computer and Information Technology on en_US
dc.type Research en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics