ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

พฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Show simple item record

dc.contributor.author ธนวัฒน์, ภิรมย์ไกรภักดิ์
dc.date.accessioned 2017-09-27T08:33:16Z
dc.date.available 2017-09-27T08:33:16Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ " ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4 " en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2510
dc.description.abstract บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่จะใช้เป็นข้อมูลการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ วิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน 364 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายตัวแปร ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหว่างเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย ซึ่งต้องใช้เป็นข้อมูลเพื่อหารูปแบบในการ พัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject พฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการ en_US
dc.subject ผู้บริหารสถานศึกษา en_US
dc.subject ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง en_US
dc.title พฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics