ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author ธัญธรณ์, สมัยธรรม
dc.date.accessioned 2017-09-27T08:40:20Z
dc.date.available 2017-09-27T08:40:20Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ " ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4 " en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2514
dc.description.abstract บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีความมุํงหมาย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารสํวนจังหวัด บุรีรัมย์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 4 ด๎าน คือ ด๎านความรู๎ความสามารถในการวางแผน ด๎านความรู๎ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด๎านการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา และด๎านความสามารถในการให๎บริการ ได๎ขนาดของกลุํม ตัวอยําง จ านวน 192 คน แล๎วท าการสุํมให๎กระจายไปตามกลุํมภารกิจงานตําง ๆ เป็นสัดสํวนแบบชั้นภูมิ แล๎วตาม โดยการ สุํมอยํางงําย โดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือในการใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบ รายการ แบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ และแบบปลายเปิด ได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.8490 สถิติพื้นฐานที่ใช๎ใน การวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบวํา 1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารสํวนจังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําด๎านการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําอยูํในระดับปานกลาง สํวนนอกนั้นอยูํในระดับมากโดยเรียงล าดับจากด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงไปหาต่ าได๎ดังนี้ ด๎านความสามารถในการให๎บริการ ด๎านความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด๎านความสามารถในการวางแผนและด๎านการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา ตามล าดับ 2. ข๎อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจ านวนมากที่สุด คือ ควรใช๎วัสดุส านักงาน อยํางประหยัดและคุ๎มคํา รองลงมา คือ ควรให๎การบริการด๎วยความเสมอภาคและควรจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา ตามล าดับ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน en_US
dc.subject การปฏิบัติงานของบุคลากร en_US
dc.subject องค์การบริหารสํวนจังหวัด en_US
dc.title ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics