ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1

Show simple item record

dc.contributor.author ธีระพล, เสาวโร
dc.date.accessioned 2017-09-27T09:01:08Z
dc.date.available 2017-09-27T09:01:08Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ " ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4 " en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2522
dc.description.abstract บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนโดยเน้นผลถาวร ด้านการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างมีระบบ และด้านการสร้างโอกาส เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาตามความ คิดเห็นของครูทั้ง 5 ด้าน จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ และเพื่อรวบรวมป๎ญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนจ านวน 335 คน ซึ่งได้มาโดยตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอร์แกน และการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ และวิธีการของ เชฟเฟ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน วิชาชีพครูในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีเพศต่างกันและประสบการณ์ต่างกัน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาตาม ความคิดเห็นของครูมีป๎ญหาที่ส าคัญ คือ ครูไม่มีเวลาจัดท าแผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนบางอย่าง นักเรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ขาดการรายงานผลอย่างเป็นระบบและเป็นป๎จจุบัน และงบประมาณไม่เพียงพอใน การจัดแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ส าคัญ คือ ควรจัดประสบการณ์ตามความต้องการ ความสนใจ และความพร้อมของเด็ก ควรใช้แผนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ควรสอนโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ให้ รู้จักสังเกต คิด วิเคราะห์และแก้ป๎ญหาด้วยตนเอง ควรมีการรายงานอย่างเป็นระบบทุกภาคเรียน และควรเพิ่ม งบประมาณมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject มาตรฐานวิชาชีพครู en_US
dc.subject การพัฒนาผู้เรียน en_US
dc.subject แผนการสอน en_US
dc.subject คุณภาพของผู้เรียน en_US
dc.title มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics