ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author นภสร, แสงแดง
dc.date.accessioned 2017-09-27T09:06:17Z
dc.date.available 2017-09-27T09:06:17Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ " ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4 " en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2524
dc.description.abstract บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีความมุํงหมาย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตํอการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสะแก อ าเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ใน 5 ด๎าน คือ ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจด๎านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตด๎านการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมและด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีกลุํมตัวอยํางได๎จากการสุํมจากประชากร โดยก าหนด ขนาดของกลุํมตัวอยํางตามตารางของ เครจซี่และมอร์แกน ได๎ขนาดของกลุํมตัวอยําง จ านวน 361 คน แล๎วท าการสุํมให๎ กระจายไปตามหมูํบ๎านตําง ๆ ตามสัดสํวน โดยวิธีสุํมอยํางงําย ด๎วยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล เป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ และแบบปลายเปิด ได๎ คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.8173 สถิติพื้นฐานที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวํา 1. ความคิดเห็นของประชาชนตํอการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสะแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ทุกด๎านอยูํในระดับปานกลางเชํนกัน โดยด๎านที่มีคําเฉลี่ย สูงสุด คือ ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน รองลงมา คือ ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด๎านการบริหารจัดการ บ๎านเมืองที่ดี สํวนด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจ 2. ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจ านวนมากที่สุด คือ ควรจัดหาแหลํงเงินทุนเพื่อสํงเสริมและ สนับสนุนด๎านอาชีพและสํงเสริมการประกอบอาชีพเพิ่มเติมให๎กับประชาชน รองลงมา คือ ควรจัดให๎มีตลาดเพื่อจ าหนําย สินค๎าที่ถูกสุขลักษณะให๎กับประชาชน และควรให๎มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ต๎นไม๎ตามไหลํทางบริเวณเขตเทศบาลและชุมชน ตามลำดับ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ความคิดเห็น en_US
dc.subject การดำเนินงานของเทศบาล en_US
dc.subject เทศบาลตำบลสะแก en_US
dc.title ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics