ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "นลินทิพย์, พิมพ์กลัด"

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Author "นลินทิพย์, พิมพ์กลัด"

Sort by: Order: Results:

 • จุมพล, สังขะเกตุ; นลินทิพย์, พิมพ์กลัด; สมศักดิ์, จีวัฒนา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018-09-20)
  ารวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการศึกษานักเรียนนายสิบตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ 2) พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษานักเรียนนายสิบตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ และ 3) ประเมินแนวทางการจัดการศึกษานักเรียนนายสิบต ...
 • นลินทิพย์, พิมพ์กลัด (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555)
  งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะผู้นำทางการเมืองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกของประชาชนในกลุ่มอีสานใต้เพื่อศึกษาความสำคัญขององค์ประกอบคุณลักษณะผู้นำทางการเมืองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกของประชาชนในกลุ ...
 • นงลักษณ์, ทองศรี; กิ่งแก้ว, ปะติตังโข; นลินทิพย์, พิมพ์กลัด (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ 2) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์และ 3) พัฒนารูปแบบก ...
 • พระเริ่ม, ไขตะขบ; นลินทิพย์, พิมพ์กลัด; กิ่งแก้ว, ปะติตังโข (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018-07-15)
  การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมระหว่างวัดและชุมชนในการ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมระหว่างวัดและชุมชน ในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account