บทความ (Articles)

 

Recent Submissions

  • sira, petchjamroensuk; petjamroensuk, sira (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562)
    จีนเป็นประเทศที่มีความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนสูงเป็นตัวเลขสองหลักหรือใกล้สองหลักติดต่อกันมานานกว่าประเทศอื่นๆ ความเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนได้สร้างต้นทุน ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมของจีน ...
  • รศ.ดร.ปรีชา, ปาโนรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2017-03-18)
    บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในหลายๆ หมู่บ้านที่ผู้เขียนได้ดำเนินการวิจัยและเพื่อใช้ให้เป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร พนักงานในหน่วยงานภาคเอ ...