ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

รายงานการวิจัย (Research reports)

รายงานการวิจัย (Research reports)

 

Recent Submissions

  • ปัทมาวดี, วงษ์เกิด (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2019-06-18)
    การวจยครงนี้ เปนการวจยเชงปรมาณที่ ใชวธวจยเชงสารวจ ซงมี วตถประสงคเพื่ อศกษา คณคาตราสนคาสโมสรบรรมย์ยูไนเต็ดของผบรโภค ซงได้แก่ ( 1) การตระหนักรตราสนคา ( Brand awareness) ด้ านการจดจาตราสนคาได้ ( Brand recognition) (2) ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

Statistics

RSS Feeds