บทความ (Articles)

 

Recent Submissions

 • เหลือประเสริฐ, ภาวิณี; กริมรัมย์, สุพรรณี; จันทรเพ็ญกุล, เลิศภูมิ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-05-24)
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการใช้อุณหภูมิและฮอร์โมนเร่งราก ปริมาณที่แตกต่างกันที่จะส่งผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์กรีนเน็ตเมล่อน (เนื้อสีเขียว) และพันธุ์ออร์เร้นเน็ตเมล่อน (เนื้อสีส้ม) และศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกล้าพันธุ์กร ...
 • จันทรเพ็ญกุล, เลิศภูมิ; แก้วศรีหา, สุพรรณ; ชุมตรีนอก, จิตรกร; chanpenkun, lertpoom (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558-07-14)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของจำนวนต้นต่อหลุมที่ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของคะน้าเห็ดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี ...
 • อุบัติ, กรวิชญ์; ปิ่นเพชร, ชินดนัย; ที่รัก, วิณากร; วัฒนพายัพกุล, วนิดา; สานุสันต์, สุชาดา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560-11-16)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ปอเทืองและถั่วเขียวในการผลิตผักคะน้า โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized desing; CRD) หน่วยทดลองคือผักคะน้า อายุ 10 วัน จำนวน 420 ต้น ปลูกในถุงขนาด 5x8 นิ้ว ...
 • อินทะบิน, วรวุธ; ประกอบดี, ศิวกร; วัฒนพายัพกุล, วนิดา; สานุสนัต์, สุชาดา; หลวงจำนง, ปรีชา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2017-12-16)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบสมุนไพรต่อผลผลิตผักกวางตุ้งในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized desing; CRD) โดยนำผักกวางตุ้งอายุ 1 สัปดาห์ ย้ายลงปลูกในโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ ...
 • ชัยรินทร์, ทักษะ; ดียิ่ง, ทศพร; วัฒนพายัพกุล, วนิดา; สานุสันต์, สุชาดา; หลวงจำนง, ปรีชา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561-02-26)
  งานวิจัยนี/มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ปอเทืองร่วมกับมูลโคในการผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล๊อค (Randomized complete block design: RCBD) ทดลองกับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ปลูกในแปลงขนาด ...
 • สานุสันต์, สุชาดา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557-04-23)
  การจัดการวัชพืชโดยใช้สารเคมีนับเป็นวิธีที่นิยมปฏิบัติกันมากในปัจจุบันเนื่องจากมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพสามารถเลือกทำลายวัชพืชได้อีกทั้งยังใช้ได้ดีกับพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีรายงานว่า ในแต่ละปีมีการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชสูงถึง ...
 • อารักษณ์ธรรม, สุลีลัก; สานุสันต์, สุชาดา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  การศึกษาผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับการฉีดน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวหอมมะลิ 105 ทำการทดลองที่แปลงนาเกษตร ...
 • มุสิกา, อารยา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557-07)
  การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าที่เพาะด้วยวัตถุดิบต่างชนิดกัน โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (CRD) ประกอบด้วย 6 สิ่งทดลองสิ่งทดลองละ 50 ก้อน ได้แก่ (T1) ขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ ...
 • สานุสันต์, สุชาดา; ชุลีกรกูล, ศรายุทธ; มีแก้ว, ภิญโญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557-07-08)
  ผลของปุ๋ยหมักไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน ในสภาพโรงเรือนปลูกพืช โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 8 สิ่งทดลองจานวน 3 ซ้า ดังนี้ 1) วิธีควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ย : T1) 2) ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15 – 15 – 15 อัตรา 30 ...
 • จันทรเพ็ญกุล, เลิศภูมิ; chanpenkun, lertpoom (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557-05-12)
  การปลูกพืชไร้ดิน เป็นการปลูกพืชแบบหนึ่งซึ่่งเป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบัน สามารถปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยไม่มีขอบเขตจำกัด ไม่ว่าจะปลูกจำนวนน้อยหรือการปลูกแบบเศรษฐกิจเชิงการค้า สามารถใช้เทคนิคการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินกับพ ...
 • วัฒนพายัพกลุ, วนิดา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2015-08-04)
  ศึกษาการใช้น้ำส้มควันไม้และปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ2 พันธ์ุ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ทำการปลูกในเรือนทดลอง โดยทำการทดลอง 6 กรรมวิธี คือ 1. ไม่ใช้น้ำส้มควันไม้และปุ๋ยคอก (ควบคุม) ...
 • สำราญรัมย์, วนิดา; พลธานี, อนันต์; ศิริ, บุญมี; ณ พัทลุง, นิจพร (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2554-01-02)
  โรคไหม้เป็นโรคที่สำคัญในข้าว เกิดการแพร่ระบาดกันอย่างรวดเร็ว วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใส่ปุ๋ยซิลิกอนอัตราต่างกันที่มีต่อความสามารถต้านทานโรคไหม้และผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทำการทดลองที่เรือนทดลองโรคพืช ...
 • แก้วศรี, นิวัฒน์; แก้วมี, สุชาติ; รัตนวรรณ, คมสันต์; ณ พัทลุง, นิจพร (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555-08-20)
  การศึกษาผลของกะปิ เครื่องดื่มชูกาลังและวิตามินบี 1 ต่อการเร่งรากของกิ่งปักชำมะนาว โดยการใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุปักชำ ดำเนินการวิจัยที่บ้านเลขที่ 435/48 หมู่บ้านจิระนคร ตำบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 ระหว่างวันที่ ...
 • Siriporn Sirichaiwetchakul, Siwaporn Paengkoum and Nidchaporn Nabhadalung (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2016-09-28)
  Study on arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) to promote lrfyy cgy nutritive values zf Napier grzgn kcP 1 (Pennisetum purpureum cv. pakchong 1). The experiment was conducted at Agricultural Research and Training Center 100 ...
 • ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์, นิจพร ณ พัทลุง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559-09-23)
  ศึกษาผลของเชื้อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาต่างชนิดต่อการเจริญเติบโตของผักเชียงดา ทาการศึกษาระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนกรกฎาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ วางแผนการทดลอง ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

Statistics

RSS Feeds