บทความ (Articles)

 

Recent Submissions

  • สอนสุภาพ, บรรเจิด; ตาบทิพยวรรณ, ประทักษ์; จินตสถาพร, อรพินท์; มหาสวัสดิ์, ส่งศรี; อิงธรรมจิตร, สุชาติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2545)
    การศึกษาการใชประโยชนและการขับถายไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในปลาทับทิม ทําการทดลองในปลา3 ขนาด คือปลาทับทิมขนาดเล็กน้ำหนัก 28-30 กรัม ปลาทับทิมขนาดกลางน้ำหนัก 140-150 กรัมและปลาทับทิมขนาดใหญน้ำหนักเฉลี่ย 300-320 กรัม การทดลองที่ ...