ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นทกี่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 32

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics