ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านจับใจความส้าคัญ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics