Filter by: Subject

Results Per Page:

การพัฒนาชุดการเรียนรู้บนโทรศัพท์มือถือเพื่อพัฒนาความสามารถการแปลสำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (4)
การใช้กลยุทธ์ KWL Plus เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อเข้าใจสำหรับนักเรียนกัมพูชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (3)
รูปแบบการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (3)
สภาพการบริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 (3)
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ (3)
กระบวนการถ่ายทอดของครูปี่พาทย์พื้นบ้าน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (2)
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเข้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 (2)
กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดสุรินทร์ (2)
การดำเนินงานการบริหารการจัดการกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (2)
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ (2)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account