Filter by: Subject

Results Per Page:

เอกสารงบประมาณรายจ่าย,เล่มขาวคาดแดง (4)
คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่าย GFMIS,คู่มือ GFMIS (1)
คู่มือการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1)
คู่มือการใช้งานระบบ EMENSCR,EMENSCR (1)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (1)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (1)
รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) (1)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) (1)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account