ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ระบบแนะนำกำรเลือกศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ สำหรับนักเรียนโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics