ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการสร้างสรรค์ทัศนธาตุด้วยสีไม้ กรณีศึ กษา โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)

Show simple item record

dc.contributor.advisor ศิโรรัตน์ กุลวงศ์ en_US
dc.contributor.author เขตงูเหลือม, จิรศักดิ์
dc.contributor.author กุลวงศ์, ศิโรรัตน์
dc.date.accessioned 2019-09-12T10:29:31Z
dc.date.available 2019-09-12T10:29:31Z
dc.date.issued 2560
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5701
dc.description โครงงานนักศึกษา (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560 en_US
dc.description.abstract โ คร ง ง า น นั กศึ กษา บทเ รี ยน คอม พิ ว เ ตอร์ ช่ ว ย สอน สอด แทร กกา ร์ ตู น แอนิ เ มชั น 2 มิ ติ เ รื่ อ ง ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ทั ศ น ธ า ตุ ด้ ว ย สี ไ ม้ ก ร ณี ศึ ก ษ า โ ร ง เ รี ย น ชุ ม ช น บ้ า น หั ว วั ว ( ร า ษ ฎ ร์ อุ ทิ ศ ) มี วั ตถุ ประสงค์ 1) เ พื่ อพั ฒนาบทเ รี ยนคอมพิ วเ ตอร์ ช่ วยสอนสอดแทรกการ์ ตู นแอนิ เ มชั น 2 มิ ติ เรื่ อง การสร้ างสรรค์ทัศนธาตุด้วยสี ไม้ กรณีศึกษา โรงเรียนชุ มชนบ้าน หัววั ว(ราษฎร์ อุ ทิศ) 2) เพื่ อ ประเมินความพึ งพอใจต่อการใช้ บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนสอดแทรกการ์ ตูนแอนิเมชั น 2 มิติ เรื่องการสร้ างสรรค์ทัศนธาตุด้วยสี ไม้ กรณีศึกษาโรงเรียนชุ มชนบ้านหัววั ว(ราษฎร์อุ ทิศ) ในการจัดท า โครงงานมีขั้ นตอนในการด าเนินงาน ได้แก่ การวิ เคราะห์เนื้ อหา โดยการสร้างแผนภู มิระดมสมอง สร้างแผนภู มิหัวเรื่ องสัมพั นธ์ และสร้างแผนภู มิโครงข่ายเนื้อหา การออกแบบโดยการสร้ าง แผนผั ง ขั้นตอนการใช้ งานของบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน และพั ฒนาเนื้ อหาลงบนคอมพิ วเตอร์ โดยใช้ โ ปร แ ก ร ม ค อมพิ ว เ ต อร์ ก ร า ฟิ ก ใ น ก า ร ว า ด อ ง ค์ ปร ะ ก อบข อง บทเ รี ย น ค อม พิ ว เ ต อร์ ช่ ว ย ส อ น และใ ส่ สคริ ปต์ ของบทเ รี ยน คอมพิ วเ ตอร์ ช่ วยสอนที่ พั ฒนาขึ้ น แล้ วน าไ ปทดลองใ ช้ และประเ มิ น ความพึ งพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 25 คน เพื่ อวั ดความ พึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สรุ ปผลของการพัฒนาที่ท าการวิ เคราะห์และสร้ างบทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่ วยสอนสอดแทรก การ์ตูนแอนิเมชั น 2 มิติ เรื่ องการสร้างสรรค์ทัศนธาตุด้วยสีไม้ ชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นบทเรียน ประเภทบรรยายเนื้อหาความรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง ในส่วนของเนื้อหาจะมีกิจกรรม หลังเรียนให้นักเรียนได้ท าเพื่ อจะได้รู้ว่ านักเรียนเข้าใจในเนื้อหานั้น มากน้อยเพี ยงใด ผลการประเมิน คว า ม พึ ง พอใ จ ข อง ก า ร ใ ช้ บท เ รี ย น ค อม พิ ว เ ต อร์ ช่ ว ย ส อน ส อด แ ทร ก ก า ร์ ตู น แ อนิ เ ม ชั น 2 มิ ติ เ รื่ อ ง ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ทั ศ น ธ า ตุ ด้ ว ย สี ไ ม้ ก ร ณี ศึ ก ษ า โ ร ง เ รี ย น ชุ ม ช น บ้ า น หั ว วั ว ( ร า ษ ฎ ร์ อุ ทิ ศ ) มีความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการสร้างสรรค์ทัศนธาตุด้วยสีไม้ กรณีศึ กษา โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ) en_US
dc.title.alternative Computer Assisted Instruction in 2D animation. The Creation of the elements is Pencil Colors Case study : Chumchonbanhuawua(Ratuthit) School en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics