ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน วิชาสุขศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Show simple item record

dc.contributor.advisor ศิโรรัตน์ กุลวงศ์ en_US
dc.contributor.author เพชรประกอบ, ภัทราพร
dc.contributor.author กุลวงศ์, ศิโรรัตน์
dc.date.accessioned 2019-09-12T10:33:33Z
dc.date.available 2019-09-12T10:33:33Z
dc.date.issued 2560
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5702
dc.description.abstract โครงงานนักศึ กษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทร กการ์ตู น แ อ นิ เ ม ชั น 2 มิ ติ เ รื่ อ ง วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน วิชาสุขศึกษา ส าหรับนั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรีย น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ช่วยสอนส อ ด แ ท ร ก ก า ร์ ตู น แ อ นิ เ ม ชั น 2 มิ ติ เรื่อง วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน วิชาสุขศึกษา ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษา ปีที่ 1 2) เพื่ อประเมินความพึ งพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตู น แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธ ย ม ศึ ก ษ า ปีที่ 1 ในการจัดท าโครงงานมีขั้นตอนในการด าเนินงาน ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหาการพั ฒนาเ นื้ อ ห า ลงบนคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash ขั้นตอนต่อไปคือ การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ผลการพัฒนาบทเรียนและผลการประเมินความพึงพ อ ใ จ บ ท เ รี ย นค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ช่ ว ย ส อ น แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หน่วย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในส่วนของเนื้อหาจะมีกิจกรรมหลั ง เรียนให้นักเรียนได้ท าเพื่อจะได้รู้ว่านักเรียนเข้าใจ เนื้อหานั้นมากน้อยเพียงใด ผลการประเมินความพึง พอใจของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนอยู่ในระดับพ อ ใ จ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน วิชาสุขศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 en_US
dc.title.alternative Computer Assisted Instruction 2D Animation Cartoon “Teenagers with growth criteria.” of Social Studies, Health Educaition for Secondary School Grade 7. en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics