ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาสื่อส่งเสริมการคิดเชื่อมโยงทางภาษาไทย ด้วยร้อยกรองปริศนาผะหมี

Show simple item record

dc.contributor.author ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์, สินทรัพย์ ยืนยาว
dc.date.accessioned 2020-03-22T15:13:28Z
dc.date.available 2020-03-22T15:13:28Z
dc.date.issued 2018-08
dc.identifier.citation วิวิธวรรณสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 2561 en_US
dc.identifier.issn 2630-0168
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6042
dc.description.abstract Abstract The purposes of this research were 1) to develop the media promoting the associative thinking in the Thai language through the puzzle poetry with effectiveness of 80/80; 2) to compare achievement of the associative thinking in Thai language before and after the development of media promoting the associative thinking, and 3) to study the satisfaction of the grade 8 students of Secondary School with the activities promoting the associative thinking skills through the puzzle poetry. The sample consisted of 22 students of grade 8 in Phonsamran Secondary School in the academic year 2018. The data were collected by using exercises and tests and analyzed by statistics. The study found that the media promoting the associative thinking in language through the puzzle poetry had the effectivenes s of 80.06 / 80.15, which was slightly higher than the 80/80 norm, whereas, achievement of the pre-and post-tests of the associative thinking in Thai language which was developed by media promoting the associative thinking had the value of effectiveness at 0.6658 or 6.58 percentage. This meant that the development of students increased from the previous learning. The satisfaction of students of grade 8 of secondary school level with the activities promoting the associative thinking skills through the puzzle poetry was at the "highest" level of 4.67 Keywords: Puzzle poetry, Thai language, Associative thinking บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อส่งเสริมการคิดเชื่อมโยงทาง ภาษา ด้วยปริศนาร้อยกรองผะหมีที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการคิดเชื่อมโยงทางภาษาก่อนและหลังได้รับการพัฒนาด้วยสื่อส่งเสริมการคิด และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่ง เสริมทักษะการเชื่อมโยงทางภาษาด้วยปริศนาร้อยกรองผะหมี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนมัธยมพรสำ ราญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รวม 22 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ สื่อส่งเสริมการคิดเชื่อมโยงทาง ภาษาไทย ด้วยปริศนาร้อยกรองปริศนาผะหมี และแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน วิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ ผลการศึกษา พบว่า สื่อส่งเสริมการคิดเชื่อมโยงทางภาษา ด้วยปริศนาร้อยกรอง ผะหมีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 80.06/80.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการคิดเชื่อมโยงทางภาษาก่อนและหลังได้รับการพัฒนาด้วยสื่อส่งเสริมการ คิด มีค่าประสิทธิผลเท่ากับ 0.6658 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.58 หมายความว่า นักเรียน มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี ต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงทางภาษาด้วยปริศนาร้อยกรองผะหมี อยู่ใน ระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 คำสำ คัญ: ปริศนาร้อยกรองผะหมี, ภาษาไทย, ความคิดเชื่อมโยง en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject Puzzle poetry, Thai language, Associative thinking en_US
dc.title การพัฒนาสื่อส่งเสริมการคิดเชื่อมโยงทางภาษาไทย ด้วยร้อยกรองปริศนาผะหมี en_US
dc.title.alternative Development of Media Promoting the Associative Thinking in Thai Language through Puzzle Poetry en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor palita.pp@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics