ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทยด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ ร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus

Show simple item record

dc.contributor.author โนรี, เกษมจิตร
dc.contributor.author พชรนนท์, ยัญห์เกณะ
dc.date.accessioned 2020-09-02T03:39:06Z
dc.date.available 2020-09-02T03:39:06Z
dc.date.issued 2562
dc.identifier.citation รมยสาร, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) : หน้า 451 - 469 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6934
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อศึกษาผลของการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทยด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plusต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้วิธีการเรียนรู้ดังกล่าวในการพัฒนาทักษะการอ่านอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างเจาะจง (Purposive Random Sampling) ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า (1) นักเรียนที่ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทยด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus มีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทยด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่านKWL-Plus อยู่ในระดับมากที่สุด"" en_US
dc.description.abstract The purposes of this study were (1) to study the effectiveness of using supplementary reading books on Thai Children’s Way of Life through Cooperative Learning Approach and KWLPlus Technique to enhance students' English reading comprehension skills, and (2) to investigate the students' satisfaction with the use of the teaching technique mentioned. The sample group, selected by means of a purposive sampling technique, comprised Prathomsuksa 6 students taking an English course during the second semester of the academic year 2015 at Anubarnkantharawichai School, Kantharawichai District, Maha Sarakham Province. The findings were as follows: 1.The students’ overall English reading comprehension ability was significantly higher than after learning with the use of supplementary reading books on Thai Children’s Way of Life through Cooperative Learning Approach and KWL-Plus Technique, at a 0.05 level. 2. The students’ overall satisfaction with the use of supplementary reading books on Thai Children’s Way of Life through Cooperative Learning Approach and KWL-Plus Technique was at the highest level. en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทยด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ ร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus en_US
dc.title การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทยด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ ร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus en_US
dc.title.alternative Developing Prathomsuksa 6 Students’ Reading Comprehension Skills with the Use of Supplementary Reading Books on Thai Children’s Way of Life through Cooperative Learning Approach and KWL-Plus Technique en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics