ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

กระบวนการพึ่งพาตนเองในการดำ เนินชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา

Show simple item record

dc.contributor.author อัญชิษฐา, หาญกิจรุ่ง
dc.contributor.author พระมหาเผื่อน, กิตฺติโสภโณ
dc.date.accessioned 2020-09-02T04:04:56Z
dc.date.available 2020-09-02T04:04:56Z
dc.date.issued 2562
dc.identifier.citation รมยสาร, ปีที่ 16, ฉบับพิเศษ (ม.ค. - เม.ย. 2561) : หน้า 483 - 496 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6941
dc.description.abstract กระบวนการพึ่งพาตนเองในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพลักษณะปัจจัยการพึ่งพาตนเองในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 2) เพื่อศึกษาหลักธรรมและทฤษฎีจิตวิทยาสำหรับการพึ่งพาตนเองในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 3.เพื่อนำเสนอกระบวนการพึ่งพาตนเองในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับผู้ให้ข้อ มูลสำคัญ (Key informants) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ อายุ 60-75 ปีที่พึ่งพาตนเองได้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ข้อแนวคำถาม รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ วิชาการ จิตวิทยา พุทธศาสนาและนำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สรุปแบบอุปนัยแล้วเขียนพรรณนา กระบวนการพึ่งพาตนเองในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธจิตวิทยา ประกอบด้วย 2กระบวนการย่อย คือ1)กระบวนการพัฒนาสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิต ด้วยวิธีติดตามข่าวสารโลกสมัยใหม่ นโยบายในอนาคต ผลิตผลทางนวัตกรรมใหม่ๆ ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และการสร้างเสริมคุณลักษณะของอิทธิบาท4 ด้วยวิธีการฝึกสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอ และการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างตั้งใจ ให้ได้ผลงานออกมาอย่างดีมีคุณค่าและประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เป็นความภาคภูมิใจและเกิดปีติ 2) กระบวนการปรับปรุงแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในตนของผู้สูงอายุโดยการฝึกการเรียนรู้ตนเองด้วยการฝึกสมาธิให้เกิดสติและปัญญา เมื่อพบปัญหาที่ปรากฏ ให้แสวงหาสาเหตุแนวทางแก้ไข และดำเนินการแก้ไขด้วยตนเองให้หมดสิ้นไป" en_US
dc.description.abstract A Self- Reliance Process in the way of life for the elders according to the Buddhist Psychology comprises three objectives 1) to study the conditional character of factors in the selfreliance in the way of life for the elderly; 2) to study the Buddhadhamma and psychological theory for a self-reliance in the way of life for the elderly; and 3) to present the self-reliance process in the way of life for the elderly based on Buddhist Psychology. This is a qualitative research in nature. The researcher uses an in-depth interview from the key informants who are scholars, specialists in the elderly’s way of life, academics in the fields of psychology and Buddhism and a focus group discussion of the self-reliant elderly aged between 60-75 years is also done. A content analysis and inductive analysis with the descriptive explanation are used for analyzing data. A self-reliance process of living lifestyle for elderly people with Buddhist Psychology consists of two sub-processes: 1) process of development, enhancing positive thinking with following the world news, future policy, innovative, keeping learning forever and promoting of having the qualities of Iddhipada 4 by practicing frequently meditation, performing activities with intention to get a good and valuable performance for ourselves and others and finally be proud and be happy, 2) process of improvement and resolve the problems that occurred inside their elderly people by practicing self- learning, knowing practicing meditation to get consciousness and mindfulness. When they face the problems, they can find out the causes, the solutions and then implement by themselves. en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject กระบวนการพึ่งพาตนเองในการดำ เนินชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา en_US
dc.title กระบวนการพึ่งพาตนเองในการดำ เนินชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา en_US
dc.title.alternative A Self-Reliant Process of the Elderly’s Way of Life Based on Buddhist Psychology en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics