ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ

Show simple item record

dc.contributor.author สำราญ, ธุระตา
dc.contributor.author ชัยณรงค์, กลิ่นน้อย
dc.date.accessioned 2020-09-02T04:07:33Z
dc.date.available 2020-09-02T04:07:33Z
dc.date.issued 2562
dc.identifier.citation รมยสาร, ปีที่ 16, ฉบับพิเศษ (ม.ค. - เม.ย. 2561) : หน้า 467 - 482 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6942
dc.description.abstract การวิจัยเรื่อง “ความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ เรื่องโกศามฺพกวัสตุและเพื่อศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ เรื่องโกศามฺพกวัสตุ ที่คล้ายคลึงและแตกต่างกับพระวินัยปิฎกของนิกายเถรวาทเพื่อนำเสนอสถานการณ์ความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในสมัยพุทธกาลก่อให้เกิดความบาดหมางขยายไปในเหล่าพุทธบริษัทอย่างกว้างขวาง ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าว เกิดจากทิฏฐิ (ความเห็น) และความประพฤติที่แตกต่างกันจนนำไปสู่การตัดสินคดีของพระพุทธเจ้า ในการลงโทษกลุ่มภิกษุผู้ก่อความขัดแย้งและเหล่าบริวารในที่สุดผลจากการศึกษาพบว่า การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบจากคัมภีร์ฝ่ายสันสกฤตและบาลีนอกจากทำให้รู้เนื้อหาเรื่องความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคมั ภีร์มูลสรวาสติวาทวินัยวัสตุแล้ว ได้พบว่ามีความสอดคล้องกันด้านเนื้อหาของทั้ง 2 คัมภีร์ใน 3 ประเด็น คือ 1. มูลเหตุความขัดแย้งกันของภิกษุชาวเมืองโกศามพี 2. พุทธานุญาตให้สงฆ์ลงโทษภิกษุชาวเมืองโกศามพี 3. ความสอดคล้องของเนื้อหาฉบับภาษาบาลีและมีความแตกต่างจากฉบับภาษาบาลีใน 3 ประเด็น คือ 1) แตกต่างด้านรูปแบบการประพันธ์ 2) เนื้อหาที่ขาดหายไป 3) การแต่งเนื้อหาเพิ่มเติม เช่นพระพุทธเจ้าไม่เสด็จกลับมาเมืองโกศามพีเป็นเวลานานถึง 12 ปีเป็นต้น" en_US
dc.description.abstract The study entitled “The Conflicts of monks who stayed at Kosambi in Mulasarvastivadavinayavastu” aimed to transliterate and to translate the just mentioned Buddhist Sanskrit text of Sarvastivadin sect in order to compare the similarity and the difference between this text and Tipitaka of Early Theravada Buddhism. The study presented the conflicts of monks who stayed at Kosambi in Buddha’s lifetime made the dissension expanded to all Buddhists widely. Such conflict was arisen from Ditthi (Opinion) and differently behavior, which finally led to Buddha’s permission for punishing groups of bhikkhu who caused the conflicts and their fellows. From the analysis study comparing with Sanskrit and Pali scripture, not only knowing about the Conflicts of monks who stayed at Kosambi in Mulasarvastivadavinayavastu, but also finding the content relation of the 2 scriptures in 3 aspects: 1) the causes of the conflicts of KosambiBhikkhu, 2 ) Buddha’s permission for monks to punish to Kosambibhikkhu, and 3 ) The comparision of contents from Pali version. Also, it was found that the Mulasarvastivadavinayavastu is different from the Pali version in 3 aspects: 1 ) The differences on the composition style, 2 ) The lost of some contents, 3 ) The composition of more contents such as The Buddha did not return to Gosampi for 12 years. en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ en_US
dc.title ความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ en_US
dc.title.alternative Conflicts of Monks Residing in Kosambi in Mulasarvastivadavinayavastu en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics