Browsing by Author "drusawin.vp@bru.ac.th"

Sort by: Order: Results:

 • วงศ์ปรเมษฐ์, ดรัสวิน; ฮ่อบรรทัด, สําคัญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018-08-20)
  งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอการพัฒนาโปรแกรมจำลองสำหรับการทอผ้าไหมมัดหมี่แบบหมี่ลวด จากการถอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำการคำนวณปริมาณเส้นไหมในการสร้างลวดลายบนผืนผ้า และจำลองลายผ้าที่เกิดขึ้นโดยใช้หลักก ...
 • วงศ์ปรเมษฐ์, ดรัสวิน; ลิ้มศิริเรืองไร, พุทธชาด; เลิศเจริญวนิช, พัลลภา; ประเสริฐศรี, จิรายุฑ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2019-08-07)
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และสภาพปัญหาการใช้สื่อโฆษณาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมวัฒนธรรมอีสานใต้บนสื่อสังคมออนไลน์ความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้งานสื่อโฆษณา ของประชาชนทั่วไป และชุมชนทอผ้าไหม ใน 5 ...
 • วงศ์ปรเมษฐ์, ดรัสวิน; ลิ้มศิริเรืองไร, พุทธชาด (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2019-08-09)
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความต้องการจำเป็นด้านเนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ รวมรวมและสรุปภูมิปัญญาการทอผ้าไหม วิถีชีวิตในหัตถศิลป์ และลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอีสานใต้ ...
 • วงศ์ปรเมษฐ์, ดรัสวิน; มูลเมือง, เกษมณี; มาศรักษา, นุสบา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2017-03-06)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ผ่านเว็บบราวเซอร์ ด้วย Raspberry Pi B+ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย จากเซ็นเซอร์ PPD42NS ซึ่งส่งสัญญาณในรูปแบบ ...
 • คานศรี, อรรถพล; วงศ์ปรเมษฐ์, ดรัสวิน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018-03-05)
  ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบบริหารงานซ่อมคอมพิวเตอร์ร้านเอ็มคอมพิวเตอร์ โดยผู้พัฒนาได้พัฒนาระบบให้อยู่ในรูปแบบเว็ปแอพพลิเคชัน ซึ่งจะทำให้ระบบสามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกไม่ต้องยุ่งยากในการลงโปรแกรมใด ...
 • อ้อมวิหาร, สิทธิกร; สยามประโคน, อธิปไตย; วงศ์ปรเมษฐ์, ดรัสวิน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2019-03-05)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยนิวรอน โดยสร้างแบบจำลองของเครือข่ายประสาทเทียม เพื่อสนับสนุนแพทย์สำหรับคัดกรอกผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยข้อมูลจากผลการตรวจเลือด ...