ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing หอจดหมายเหตุ by Issue Date

Browsing หอจดหมายเหตุ by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • วิทยาลัยครูบุรีรัมย์; ดิษฐ, ภิญโญวงค์; สวรรค์, พลแสน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1975)
  ไม่มีความภูมิใจใดที่จะมีค่าสำหรับครู เท่ากับความสำเร็จของลูกศิษย์ และความภูมิใจนี้ จะมีค่าสูงส่ง ถ้าศิษย์ของครูได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และส่วนรวมอย่างเต็มที่
 • สำนักงานอธิการวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1986)
  ฉลองครบรอบ 15 ปีวิทยาลัย เป็นฐานชี้ให้เห็นชัดเจนว่า เราได้ก้าวหน้ามาได้อย่างไร ในทางใดบ้าง มีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และควรจะได้เร่งรีบพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกในสาขาวิชาอะไรบ้าง
 • วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1991)
  เครื่องหมายประจำวิทยาลัยครู,แนะนำวิทยาลัยครู,พระราชบัญญัติระเบียบสภาการฝึกหัดครู,แนวปฏิบัติเเละบริการต่างๆ.
 • วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1992)
  การแบ่งส่วนราชการและบุคลากรของวิทยาลัย,หัวหน้างาน,คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ,ทำเนียบอาจารย์,ระเบียบสภาการฝึกหัดครู.
 • สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1994)
  เครื่องหมายประจำวิทยาลัยครู,แนะนำวิทยาลัยครูบุรีรัมย์,ประวัติสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ,ระเบียบการฝึกหัดครู,ระเบียบเกี่ยวกับการเงินของสถาบันราชภัฏ,เเนวปฏิบัติและบริการต่างๆของสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,หลัก ...
 • สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1995)
  แนะนำสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,ทำเนียบอาจารย์และระเบียบสภาการฝึกหัดครู,ระเบียบเกี่ยวกับการเงินของสถาบันราชภัฏ,แนวการปฏิบัติและบริการต่างๆของสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2538.
 • สุกิจ, สุวานิช (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1996)
  14 กุมภาพันธุ์ 2535 ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า "สถาบันราชภัฏ" เเทน "วิทยาลัยครู"
 • สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1996)
  แนะนำสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,ทำเนียบอาจารย์และระเบียบสภาการฝึกหัดครู,ระเบียบเกี่ยวกับการเงินของสถาบันราชภัฏ,แนวการปฏิบัติและบริการต่างๆของสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2538.
 • สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1997)
  แนะนำสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,ทำเนียบอาจารย์และระเบียบสภาการฝึกหัดครู,ระเบียบเกี่ยวกับการเงินของสถาบันราชภัฏ,แนวการปฏิบัติและบริการต่างๆของสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันราชภ้ฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2540.
 • สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1997)
  ประวัติสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,ระเบียบข้อบังคับและประกาศต่างๆ,งานกิจกรรมนักศึกษา,หลักสูตรและโครงสร้างของหลักสูตร.
 • สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 1998)
  เกี่ยวกับสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,งานกิจการนักศึกษา,งานทะเบียนและวัดผล,ระเบียบข้อบังคับทั่วไป,ระเบียบและข้อบังคับนักศึกษาภาคปกติ,ระเบียบข้อบังคับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.พ.),ระเบียบข้อบังคับนักศึกษา ภาค กศ.บป.,โครงสร้างหลักสูตร.
 • พัชรินทร์, ศิริอำพันธ์กุล (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2001)
  สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์เริ่มต้นจากวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ด้วยความประสงค์ของส่วนราชการและประชาชนชาวบุรีรัมย์ และเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายสถานศึกษาเพื่อผลิตครูให้พอกับความต้องก ...
 • สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2002-08-01)
  สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ ...
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2007-08-01)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำคู่มือนักศึกษาขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ ณ ...
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2008)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจาก "วิทยาลัยครูบุรีรัมย์" ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2514 และต่อมาได้ยกฐานะเป็น "สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์" เมื่อ พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นนามที่ได้รับพระราชทานจากพระบาท ...
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2011)
  40 ปี ความรัก ความผูกพัน บอกกล่าว เล่าจาก หลากหลายมุมมองความคิดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาลัยชั้นนำของประเทศไทยอนาคตที่ท้าทาย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2016-01-01)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำคู่มือนักศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลที่จำเป็น และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แนะนำมหาวิทยา ...
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (2017-01-01)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำคู่มือนักศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลที่จำเป็น และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แนะนำมหาวิทยา ...
 • สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018)
  เกี่ยวสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,ข้อบังคับระเบียบและประกาศต่างๆ,ข้อบังคับระเบียบสำหรับนักศึกษาภาคปกติ,ข้อบังคับระเบียบสำหรับนักศึกษาการศึกษาพิเศษ(กศ.พ),ข้อบังคับระเบียบสำหรับนักศึกษา กศ.บป.,งานกิจการนักศึกษา,งานทะเบียนวัดผลวิ ...
 • สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2018)
  เกี่ยวกับสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์,ข้อบังคับระเบียบและประกาศต่างๆ,ข้อบังคับระเบียบนักศึกษาภาคปกติ,ข้อบังคับระเบียบนักศึกษาการศึกษาพิเศษ(กศ.พ.),ข้อบังคับระเบียบนักศึกษา กศ.บป.,งานกิจการนักศึกษา,งานทะเบียนและวัดผล,หลักสูตรและโ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account