ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Title

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Title

Sort by: Order: Results:

 • อนนท์ ด้วงโคตะ, ชลกฤษ จงรุรอบ, มงคล ชาญณรงค์ และวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2019-02-01)
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองแขนกลควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และเพื่อทดลองหาประสิทธิภาพการใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นต้น ...
 • ทวีลาภ, เสาร์ประโคน; บารมี, หรีกประโคน; จักรมงคล, แป้นประโคน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ในการจัดทำโครงงานภาคนิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและสร้างชุดควบคุมตู้ฟักไข่ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และเพื่อศึกษาชุดควบคุมตู้ฟักไข่ เครื่องมือในการจัดทำโครงงานภาคนิพนธ์ ประกอบไปด้วยชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ...
 • จิรศักดิ์, พิมพวง; สนธยา, นามวงศ์; สิทธิชัย, ลานันท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  กกกในการจัดทำภาคนิพนธ์ เรื่อง พัดลมดูดอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำ พัดลมดูดอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ เนื่องจากในปัจจุบันนั้นมีการใช้พัดลม เพื่อลดความ ...
 • จิณพรต, ติมอนรัมย์; วิทยา, ก่อแก้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  โครงงานภาคนิพนธ์เรื่องรถเข็นสำหรับคนพิการควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ วงจรลดแรงดันไฟและรีเลย์เป็นตัวขับมอเตอร์ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบ โดยใช้จอยสติ๊ ...
 • ขวัญชัย โสประโคน, นันทวัฒน์ จันทะเมนชัย, ศักดิ์ดา แก้วศรีใส และเดวิทย์ ศิริพจน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2019-09-01)
  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบสร้างระบบ กระจายเสียงไร้สาย (Wireless Broadcasting System) ที่สามารถใช้งานได้จริง และทดลองใช้งาน เครื่องกระจายเสียงไร้สาย เพื่อใช้กระจายเสียงประชาสัมพันธ์ ...
 • พิจิตรา วงศ์มั่น, อภิชา พิรัมย์,วิทยา เสมียนรัมย์ และวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560-01-01)
  การจัดทำโครงงานภาคนิพนธ์ในครั้งนี้ผู้จัดทำได้ศึกษาปัญหาการเพาะเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ พบว่า กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลายังขาดเครื่องมือในการตรวจสอบค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมในการเลี้ยงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตขอ ...
 • นรากร, มุเนืองรัมย์; เริงณรงค์, ศรีสมพร; วุฒิพงษ์, มาลี; อิสระ, พุทธเสน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  โครงงานภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นและตรวจจับวัตถุ เครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงงานภาคนิพนธ์ประกอบไปด้วย ล้อรถแข่ง เซอร์โวมอเตอร์ บอร์ด Arduino Mega2560 บอร์ดควบคุมมอเตอร์ สวิตซ์ชิ่ง 5V ...
 • สุริยัน คำผาย, ศราวุฒิ แก้วอรสาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559-01-01)
  ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายเพื่อส่งข้อมูลกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการส่งข้อมูลดังกล่าวนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการส่งไว้ล่วงหน้า หรือถ้าเกิดเหตุขัดข้องบางอย่างขึ้นกับอุปกรณ์เหล่านั้นจำเป็นที ...
 • นิเวทย์, ไฉนกลาง; ณัฐพล, เทียมเลิศ; วัฒนา, การัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  โครงานภาคนิพนธ์เรื่องเครื่องซีเอ็นซีขนาดเล็กสำหรับกัดลายแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ ชุดควบคุมมอเตอร์และแท่นมอเตอร์เชื่อมด้วยกัน โดยชุดควบคุมใช้บอดร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เป็นตัวควบคุมการทำงานของระบ ...
 • วัชรพงษ์, ขวาป้องใต้; ปัทมวรรณ, พรมมา; สุนทร, ดวงดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ในการจัดทำภาคนิพนธ์ เรื่องเครื่องส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย โดยอาศัยหลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่ ...
 • คำแสน, กริดรัมย์; ณพรัตน์, บำรุงธรรม; ภัทรวุธ, ทิพย์นางรอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ในการจัดทำภาคนิพนธ์ เรื่องเครื่องอบข้าวเปลือกสำหรับครัวเรือน ควบคุมด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการทำงานของระบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบครัวเรือนด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาการใช้งานของไมโครคอนโทร ...
 • ฉัตรชัย เต็นตารัมย์, สุปรีชา ศรีบุญเพ็ง, อภินัทร์ เปี่ยมวิมล และวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559-01-01)
  โครงงานภาคนิพนธ์เรื่องเครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบไปด้วย บอร์ด Arduinoเป็นตัวประมวลผลตามโปรแกรมคำสั่งที่กำหนดไว้ เมื่อเซ็นเซอร์กระดาษส่งสัญญาณมาที่บอร์ด Arduino ก็จะสั่งให้จ่ายไฟไปยังวง ...
 • ธนพนธ์, วงค์จันทร์; วสันต์, จันทนุน; สันติ, จันทะสอน; ทิวากร, ปังเคทัง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ในการจัดทำโคงงานภาคนิพนธ์เรื่อง เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาถึงส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ และลักษระการทำงานของวงจรควบคุมเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ
 • วุฒิพงษ์, วงศา; อดิเรก, เตศิริ; อนุชา, เทียงปา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  โครงงานภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเรือเก็บขยะควบคุมด้วยคลื่น ความถี่วิทยุ และศึกษาเกี่ยวกับเครื่องรับ-เครื่องส่งวิทยุ โดยเรือเก็บขยะควบคุมด้วยคลื่นความถี่วิทยุ มีการใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account