ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Issue Date

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • กฤษณุ, พรฆัง; วิทยา, อานนท์; บุญญฤทธิ์, วิชัยโย; ปิยะนันท์, นิจภักดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  งานวิจัยเรื่องการศึกแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอาคารภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาโหลดไฟฟ้าของอาคารโรงเรียนสาธิต อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาคารแฟลตที่พักอาจารย์ 2) ศึกษาค่าความส่องส ...
 • ณัฐพงษ์, วิสัย; พิทักษ์, พัฒนศรี; วีรยุทธ, ศรีตะวัน; นัฐิวุฒิ, สุวรรณรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องการพัฒนาจักรยานสูบน้้าผสมผสานการผลิตไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อดังนี้ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาจักรยานสูบน้้าผสมผสานระบบการผลิตไฟฟ้า2) เพื่อทดสอบ ประสิทธิภาพของจักรยานสูบน้้ากับการผลิตไฟฟ้า ส้าหรับการออ ...
 • บัณฑิต, ปฏิพังเค; ณัฐพงศ์, แสงไสว; จันดี, อรุณรัมย์; อนุสรา, กิ่งนนท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบต้นกำลังเตาเผาแก๊สซิไฟเออร์ สำหรับผลิตไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาระบบต้นกำลังเตาแก๊สซิไฟเออร์สำหรับ ผลิตไฟฟ้า 2) ทดสอบประสิทธิภาพของระบบต้นกำลังเตาแก๊สซิไฟเออร์ส ...
 • ปัญญา, สวัสดิ์พูน; คุณวุฒิ, ศรีมุงคุณ; จักรพันธ์, นามประกอบ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดฝึกทักษะระบบควบคุมโดยใช้ PLC เพื่อ ควบคุมสัญญาณไฟจราจรและมอเตอร์ 2) ทดสอบการทำงานของชุดฝึกทักษะระบบควบคุมโดยใช้ PLC เพื่อควบคุมสัญญาณไฟจราจรและมอเตอร์ มีการออกแบบโดยการติด ...
 • ประจักษ์, ตะถา; สุรัตน์, กำประโคน; อนุศร, ประประโคน; ธีรศักดิ์, กระสุนรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ชุดสาธิตการจัดเรียงสิ่งของควบคุมด้วย โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างชุดสาธิตการจัดเรียงของแบบอัตโนมัติ 2) ทดสอบการทำงานของชุดสาธิตการจัดเรียงสิ่งของอัตโนมัติ การออกแบบชุดสาธิตนี้นำไปใช้เป็นสื ...
 • ฌาณวิทย์, แก้วผลึก; พงษ์เพชร, กอนรัมย์; สุเมธ, เพชรเลิศ; อณุชิต, ตุลาคำ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์นี้มีวัตถุประสงค์””1)”เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสูบดาลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์การออกแบบเน้นให้มีความสะดวกในการใช้งานมีวง ...
 • อนุชิต, ปัตตาเทสัง; สุริยา, นามกระโทก; สิทธิพล, พิพวนนอก; อนุชา, อินทร์ผักแว่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องชุดทดสอบการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.ออกแบบสร้างชุดทดสอบการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 2.ทดสอบการทำงานของ ชุดทดสอบการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ในการออกแบบเน ...
 • กิตติทัช, บัวพา; เดชฤทธิ์, อุ่นใจ; มงคล, สถิตรัมย์; เบญจพล, มงคลชาติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องการสร้างชุดฝึกนิวแมติกส์เบื้องต้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อออกแบบและสร้างชุดฝึกนิวแมติกส์เบื้องต้น 2. เพื่อศึกษาผลการทดลองของชุดฝึกนิวแมติกส์เบื้องต้น จากการดำเนินการได้ออกแบบและสร้างชุดฝึกนิวแมติก ...
 • อนาวิล, แก้วคำ; ณัฐวุฒิ, สิงห์โยค; สุรเชษฐ์, เขียวรัมย์; บดินทร์, ถิ่นทัพไทย (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องต้นแบบรถไฟฟ้าขนาดเล็ก นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและ พัฒนาต้นแบบรถไฟฟ้าขนาดเล็ก 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของต้นแบบรถไฟฟ้าขนาดเล็ก การ ออกแบบเน้นให้มีความสะดวกในการใช้งาน เช่น สำหรับการออกแบบต ...
 • อนาวิล แก้วค า, ณัฐวุฒิ สิงห์โยค (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องต้นแบบรถไฟฟ้าขนาดเล็ก นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและ พัฒนาต้นแบบรถไฟฟ้าขนาดเล็ก 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของต้นแบบรถไฟฟ้าขนาดเล็ก การ ออกแบบเน้นให้มีความสะดวกในการใช้งาน เช่น ส าหรับการออกแบบ ...
 • ปัญญา, สวัสดิ์พูน; คุณวุฒิ, ศรีมุงคุณ; จักรพันธ์, นามประกอบ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดฝึกทักษะระบบควบคุมโดยใช้ PLC เพื่อ ควบคุมสัญญาณไฟจราจรและมอเตอร์ 2) ทดสอบการท างานของชุดฝึกทักษะระบบควบคุมโดยใช้ PLC เพื่อควบคุมสัญญาณไฟจราจรและมอเตอร์ มีการออกแบบโดยการติ ...
 • อนุชิต, ปัตตาเทสัง; สุริยา, นามกระโทก; สิทธิพล, พิพวนนอก; อนุชา, อินทร์ผักแว่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องชุดทดสอบการควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.ออกแบบสร้างชุดทดสอบการควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 2.ทดสอบการท างานของ ชุดทดสอบการควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ...
 • บัณฑิต, ปฏิพังเค (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบต้นก าลังเตาเผาแก๊สซิไฟเออร์ ส าหรับผลิตไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาระบบต้นก าลังเตาแก๊สซิไฟเออร์ส าหรับ ผลิตไฟฟ้า 2) ทดสอบประสิทธิภาพของระบบต้นก าลังเตาแก๊สซิไฟเออร์ส ...
 • ฌาณวิทย์, แก้วผลึก (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์นี้มีวัตถุประสงค์””1)”เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสูบดาลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์การออกแบบเน้นให้มีความสะดวกในการใช้งานมีวง ...
 • ชลิต, สิทธิบูรณ์; บรรพต, พวงทอง; ศิริชัย, มีเชื้อ; อภินันท์, ปาปะขัง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องเครื่องบดแก้วนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาเครื่องบดแก้ว 2) ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องบดแก้ว ในการออกแบบเน้นการบดขวดแก้วที่ปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน ให้สามารถนับจำนวนขวดและแสดงน้ำหนักของเศษแก้ว ...
 • ประพันธ์, จักรกระโทก; ศุภชัย, คล้ายทรัพย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องชุดสาธิตเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและ สร้างชุดสาธิตเครื่องรดน้้าผักอัตโนมัติ และศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องรดน้้าผักอัตโนมัติ การ ออกแบบเน้นให้มีความสะดวกในการใช้งาน เช่น ...
 • พงศธร, เลี้ยวไธสง; ทนนท์, กองกันยา; สิทธิศักดิ์, ม่วงเจริญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาชุดสาธิตระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือน 2) ทดสอบการทำงานชุดสาธิตและ 3) เพื่อสาธิตประเมินทักษะความเข้าใจความพึงพอใจชุดสาธิต การออกแบบเน้นการเคลื่อนย้ายสะดวกโดยชุดส ...
 • ชิตพล, กมลมุณีรัตน์; ณัฐพล, ห้าวเหิม; สุวณัติย์, สำรวมจิต; เอกชัย, ชัยมุงคุณ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ชุดสาธิตการายงานผลที่จอดรถจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดสาธิตการรายงานผลที่จอดรถ 2) ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของชุดสาธิตการรายงานผลที่จอดรถ 3) เพื่อสร้างทักษะความรู้ และความเข้าใจของชุดสาธิตการ ...
 • กฤษดา, ดอกดวง; สุจินดา, สังฆะมณี; สุวิทย์, ถะเกิงสุข; กิตติชัย, พลชามาตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยลมร้อนพลังงานต่ำนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยลมร้อนพลังงานต่ำ 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยลมร้อนพลังงานต่ำ ...
 • ประสิทธิ์, อุทินทุ; สุขสันต์, มูลเพชร; อดิศักดิ์, วิสุทคุณากร; วสุพล, ดีเหมือนตระกูล (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องเครื่องผสมสบู่สมุนไพรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมสบู่สมุนไพร 2) ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องผสมสบู่สมุนไพร ในส่วนของการออกแบบเน้นภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผสมสบู่แ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account