ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Title

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Title

Sort by: Order: Results:

 • ทรรศนีย์, ยาโพนทัน; ธนพล, พฤกศรี; สันติ, นิลนนท์; สุวรรณี, บุญกองชาติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องการสร้างชุดสาธิตหุ่นยนต์เดินตามเส้นนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เดินตามเส้น 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตหุ่นยนต์เดินตามเส้น 3) เพื่อสาธิตและประเมินทักษะความเข้าใจชุดสาธิตหุ่นยนต์เ ...
 • ณัฐพงษ์, วิสัย; พิทักษ์, พัฒนศรี; วีรยุทธ, ศรีตะวัน; นัฐิวุฒิ, สุวรรณรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องการพัฒนาจักรยานสูบน้้าผสมผสานการผลิตไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อดังนี้ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาจักรยานสูบน้้าผสมผสานระบบการผลิตไฟฟ้า2) เพื่อทดสอบ ประสิทธิภาพของจักรยานสูบน้้ากับการผลิตไฟฟ้า ส้าหรับการออ ...
 • กิตติพงศ์, บุญเรือง; ทักษิน, ธิธรรมมา; พิษณุ, เปกรัมย์; รณกร, ชนะประโคน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องการพัฒนาเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกอัตโนมัตินี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกแบบอัตโนมัติเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกแบบอัตโนมัติ เครื่องลดความชื้นข้าวเปล ...
 • พลากร, เลไธสง; ธนวัฒน์, ราชวงษ์; อดุลเดช, วิเศษสัตย์; ธนาลัย, มาประโคน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องกังหันลมผลิตไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาใบพัดกังหันลมให้เหมาะสมกับความเร็วลม 2) เพื่อเปรียบเทียบใบพัดกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า 2 แบบ 3) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า 2 แบบ ...
 • กฤษณุ, พรฆัง; วิทยา, อานนท์; บุญญฤทธิ์, วิชัยโย; ปิยะนันท์, นิจภักดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  งานวิจัยเรื่องการศึกแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอาคารภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาโหลดไฟฟ้าของอาคารโรงเรียนสาธิต อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาคารแฟลตที่พักอาจารย์ 2) ศึกษาค่าความส่องส ...
 • กิตติทัช, บัวพา; เดชฤทธิ์, อุ่นใจ; มงคล, สถิตรัมย์; เบญจพล, มงคลชาติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องการสร้างชุดฝึกนิวแมติกส์เบื้องต้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อออกแบบและสร้างชุดฝึกนิวแมติกส์เบื้องต้น 2. เพื่อศึกษาผลการทดลองของชุดฝึกนิวแมติกส์เบื้องต้น จากการดำเนินการได้ออกแบบและสร้างชุดฝึกนิวแมติก ...
 • บัณฑิต, ปฏิพังเค; ณัฐพงศ์, แสงไสว; จันดี, อรุณรัมย์; อนุสรา, กิ่งนนท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบต้นกำลังเตาเผาแก๊สซิไฟเออร์ สำหรับผลิตไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาระบบต้นกำลังเตาแก๊สซิไฟเออร์สำหรับ ผลิตไฟฟ้า 2) ทดสอบประสิทธิภาพของระบบต้นกำลังเตาแก๊สซิไฟเออร์ส ...
 • บัณฑิต, ปฏิพังเค (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบต้นก าลังเตาเผาแก๊สซิไฟเออร์ ส าหรับผลิตไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาระบบต้นก าลังเตาแก๊สซิไฟเออร์ส าหรับ ผลิตไฟฟ้า 2) ทดสอบประสิทธิภาพของระบบต้นก าลังเตาแก๊สซิไฟเออร์ส ...
 • วรัญญู, ทองเพชร; ฉัตรชัย, วระธงชัย; จตุพงษ์, อ่อนเรือง; ธนาวุฒิ, ศิริเอี่ยมตระกูล (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  การออกแบบและพัฒนาเครื่องสับย่อยหญ้าเนเปียร์สำหรับผลิตอาหารสัตว์นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องสับย่อยหญ้าเนเปียร์สำหรับผลิตอาหารสัตว์ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องสับย่อยหญ้าเนเปียร์สำหรับผลิตอาหารสัตว์ ...
 • ตะวัน, บุอ่อน; ธีระพงธ์, คงสุข; เมธาสิทธิ์, ม่านทอง; อภิชาติ, จ้อยสูงเนิน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องกัด CNC ขนาดเล็ก สำหรับแผ่นอะคริลิค มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องกัด CNC ขนาดเล็ก สำหรับกัดแผ่นอะคริลิคและเพื่อทดสอบการทำงานของเครื่องกัด CNC สำหรับแผ่นอะคริลิค เครื่อง ...
 • ธนากร, อุทัยวัฒน์; ประเสริฐ, วิเศษเนตร; อธิวัฒน์, ประกอบมี; อดิพงษ์, โพตาแสง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องรีดเรียบยางพาราแผ่นดิบนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องรีดเรียบยางพาราแผ่นดิบ 2) หาประสิทธิภาพเครื่องรีดเรียบยางพาราแผ่นดิบ เครื่องรีดเรียบยางพาราแผ่นดิบ ...
 • มนตรี, ศรีเลิศ; วานิช, แสงสุด; วุฒินันท์, กริมรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มีวัตถุประสงค์เพื่อ.1).เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง.2).เพื่อทดสอบการทำงานของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจากการดำเนินการได้ออกแบบและสร้างชุด ...
 • อนุวัต, เข็มพรม; พรสวรรค์, ดวงดี; คณิน, ขุดสุวรรณ; นนทกานต์, กุลอุปฮาต (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเห็ดอัตโนมัติมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบโรงเห็ดและตู้คอนโทรล 2) เพื่อทดสอบการควบคุมและระยะเวลาของการออกดอกของเห็ด 3) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของตู้คอนโทรลของโรงเห็ด ...
 • ชิตพล, สอนสตรี; วัชรพล, เชื้อหงษ์; เศกสิทธิ์, ศรีเที่ยง; อิทธิกร, สอนพงค์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างชุดจำลองการปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่านเครือข่ายอินเตอร์ 2) เพื่อควบคุมการปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต 3) เพื่อศึกษาระบบในการปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้ ...
 • ธิเบศร์, เคลือบสูงเนิน; ภูวรินทร์, บุตรไทย; สิทธิพร, แปะประโคน; อุทัย, โยวะศรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560)
  ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของชุดจำลองลิฟท์จอดรถอัตโนมัติแบบโรตารี่ โดยโครงสร้างมีการออกแบบให้สามารถจอดรถจำลองได้ 8 คัน ใช้โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ...
 • อนุชิต, ปัตตาเทสัง; สุริยา, นามกระโทก; สิทธิพล, พิพวนนอก; อนุชา, อินทร์ผักแว่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องชุดทดสอบการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.ออกแบบสร้างชุดทดสอบการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 2.ทดสอบการทำงานของ ชุดทดสอบการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ในการออกแบบเน ...
 • อนุชิต, ปัตตาเทสัง; สุริยา, นามกระโทก; สิทธิพล, พิพวนนอก; อนุชา, อินทร์ผักแว่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ปริญญานิพนธ์เรื่องชุดทดสอบการควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.ออกแบบสร้างชุดทดสอบการควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 2.ทดสอบการท างานของ ชุดทดสอบการควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ...
 • ปัญญา, สวัสดิ์พูน; คุณวุฒิ, ศรีมุงคุณ; จักรพันธ์, นามประกอบ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดฝึกทักษะระบบควบคุมโดยใช้ PLC เพื่อ ควบคุมสัญญาณไฟจราจรและมอเตอร์ 2) ทดสอบการทำงานของชุดฝึกทักษะระบบควบคุมโดยใช้ PLC เพื่อควบคุมสัญญาณไฟจราจรและมอเตอร์ มีการออกแบบโดยการติด ...
 • ปัญญา, สวัสดิ์พูน; คุณวุฒิ, ศรีมุงคุณ; จักรพันธ์, นามประกอบ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557)
  ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดฝึกทักษะระบบควบคุมโดยใช้ PLC เพื่อ ควบคุมสัญญาณไฟจราจรและมอเตอร์ 2) ทดสอบการท างานของชุดฝึกทักษะระบบควบคุมโดยใช้ PLC เพื่อควบคุมสัญญาณไฟจราจรและมอเตอร์ มีการออกแบบโดยการติ ...
 • วุฒิชัย, บุญมาก; คมสันต์, สอิ้งทอง; ปริญญา, ปะนามะเส; กิตติศักดิ์, สุไลมาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560)
  บทคัดย่อ ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อออกแบบและสร้างชุดฝึกนิวแมติกส์เบื้องต้น 2. เพื่อศึกษาผลการทดลองของชุดฝึกแขนกลนิวแมติกส์เบื้องต้นจากการดำเนินการได้ออกแบบและสร้างชุดฝึกแขนกลนิวแมติกส์เบื้องต้น ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account