ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Issue Date

Browsing วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/โปรเจค (Thesis,Project) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • จิตกัญญา, หลอมนาค; เขมินทรา, สมฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชุมชนบ้านโคกเมือง ตําบลจระเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ม ...
 • พิชญาพร, แตะอินทร์รัมย์; อัญชลีชา, ดําเดช; ธนวันต์, ปุริโสตะโย (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานระบบขายของออนไลน์ของร้านแม่อรปลาทูนึ่ง สู่การพาณิชย์เชิงธุรกิจแบบเต็ม รูปแบบ โดยที่มาผู้คนจะทําการค้าขายโดยการลงตลาดซึ่งจะเป็นกลุ่มคนในระดับกลางและพนักงาน ระดับล่างที่เงินเดือนไม่พอใช้จ่าย โดยทําการค้าขายในส่วนท ...
 • ณกัญญา, ดวงสาม; ธีรวรรณ, เมืองจันทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  การจัดทำโครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจองห้องพักออนไลน์ โรงแรมพนมพิมานอาคารหลังใหม่ และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบการจองห้องพักออนไลน์ โรงแรมพนมพิมานอาคารหลังใหม่ เนื่องจากการดำเนินงานการจองห้อง ...
 • อาทิตยา, ทามี; ณัฐวุฒิ, นามบุดดา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานการพัฒนาระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์กรณีศึกษาร้านอี๊ดแฟชั่น มีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ และเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบซื้อขายเสื้อผ้า ออนไลน์ เนื่องจากทางร้านมีการขายทางเดียวคือเปิดร ...
 • ฉัตรวิมล, พอกประโคน; ณัฐริกา, ปัดถามัง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานระบบรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่4 กรณีศึกษาโรงเรียนช านิพิทยาคม อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ต้อง พัฒนาระบบรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนชำนิพิทยาคม ...
 • เบญญา, เกล้าพิมพ์; ศรัณยู, เสนาประโคน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  ปัจจุบันจากสภาวะของเศรษฐกิจและสังคมมีการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงส่งผลให้บริษัท ห้างร้านต่างๆ ให้ความสนใจและตื่นตัวในการที่จะดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ด้วยเหตุนี้การทำธุรกิจให้ดีได้นั้นจะต้องมีการนำเทคโน ...
 • จินดางาม, รอบแคว้น; ภัทราภรณ์, ศิริเวช (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  การจัดทำโครงงานฉบับบนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์ร้านนิวปริ้นเซสคอสเมติก และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบขายสินค้าออนไลน์ร้านนิวปริ้นเซสคอสเมติก สำหรับโครงงานนี้จัดทำโดยโปรแกรม Xampp และโปรแกรม Wordpress ...
 • มรกต, สร้อยแก้ว; อารยา, บูระพา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงาน ระบบจัดการยื่นคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ระบบจัดการยื่นคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราช ภัฏบุรีรัมย์ เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้า ...
 • คเชนทร, เจนถั่ว; ภานุเดช, ทองงาม (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานเว็บไซต์ปราชญ์ชาวบ้านประจําจังหวัดบุรีรัมย์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์แนะนํา ปราชญ์ชาวบ้านประจําจังหวัดบุรีรัมย์และเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ โครงงานนี้ได้จัดทํา เว็บไซต์แนะนําปราชญ์ชาวบ้านประจ ...
 • สุทธิดา, คิดรัมย์; มัชฌิมา, คะเรรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนี้เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการจองคิว ออนไลน์ให้สามารถรองรับการทำงานให้มีความสะดวกมากขึ้นและลดระยะเวลาการทำงาน โดยนำ เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาพัฒนาระบบให้เกิดประโยชน์ซึ่งระบบจ ...
 • สุริยา, ศรชัย; ปณิดา, กัลยาศรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเว็บไซต์โรงเรียนไพศาลพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และการดำเนินงานด้วยสารสน ...
 • อินทิรา, โมราสวัสดิ์; วัชรีญา, บุญเจียม (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  การจัดทำโครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้าน ใหม่โฮมสเตย์ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านใหม่ โฮมสเตย์ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง ...
 • ปวีณ, อื้อเพชรพงษ์; รัศมี, สายบุตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  การจัดทำโครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาพัฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ร้าน BRU SHOP และการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดจำหน่ายสินค้า 2.เพื่อประเมินความพึงพอใจระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ร้าน BRU SHOP และการประชาสัมพั ...
 • ธิดารัตน์, เผือกมูล; สุวรรณา, ชะงอรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานแอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยงจังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยงต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสะดวกสบายต่อการเดินท ...
 • กาญจนวดี, ปุลันรัมย์; จันทนิภา, พรหมทอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงาน ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าร้านภูทิพย์ไก่ไข่สด มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้าร้านภูทิพย์ไก่ไข่สด โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ คือ โปรแกรม Wordpress เป็นตัวกลางในการสร้างระบบ และ My Sql ...
 • ธนากร, วงษ์แก้ว; ลิขิต, วังตะพัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านไอโฟนฝนฝน มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และจัดจาหน่ายสินค้าร้านไอโฟนฝนฝน และเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการร้านไอโฟนฝนฝน ...
 • ธนวัฒน์, เอ็นดู; จีรวรรณ, บุญหนัก (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานระบบซื้อขายออนไลน์ กลุ่มทอผ้า บ้านชัยเจริญ ตำบลสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ เป็นระบบที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการทอผ้าของกลุ่มทอผ้าบ้านชัยเจริญ ในรูปแบบเว็บไซต์ โดยในการสร้างเว็บไซต์ผู้จัดทำได้สร้างด้วยโปรแกรม ...
 • กฤษฎา, เรืองสวัสดิ์; ภควัต, สิริรุ่งวนิช (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพักให้สามารถ รองรับการทำงานให้มีความสะดวกมากขึ้นและลดระยะเวลาการทำงาน โดยนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาพัฒนาระบบให้เกิดประโยชน์ ซึ่งระบบบริหารจัดการหอพักที่ได ...
 • กุลธิดา, บุญมานัด; น้ำฝน, พันธ์ศรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานเรื่อง เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลสมุนไพรท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโครงงานที่ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทข้อมูลของสมุนไพรในท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อออกแบบเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลสมุนไพรท้องถิ่น ...
 • เยาวภัทร, สิงขรณ์; สุคนธิดา, พิมพ์พิมาย (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562-11-01)
  โครงงานประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบประเมินการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account